InHillegersberg - Grondwater

In deze rubriek wordt melding gedaan van actuele activiteiten van de commissie grondwater Hillegersberg. In 2016 wordt gewerkt naar het eind doel: een overeenkomst met gemeente en hoogheemraadschap over de te nemen maatregelen ter voorkoming van paalrot door grondwaterherstel. Zie rechts in het submenu ook de documenten die hierover geschreven zijn.

Naast website nu ook de funderings-info app!

Op de website Funderingsherstel was al veel nuttige informatie te vinden, waaronder het laatste nieuws over funderingsproblematiek in Rotterdam. Sinds kort is er nu ook een nuttige app voor zowel iPhoneen Androidbijgekomen. Erg handig als je goed op de hoogte...
 • Aangemaakt op .

Overleg over grondwater met wethouder

De commissie Grondwater van InHillegersberg is redelijk positief over het recente gesprek met wethouder Eerdmans (buitenruimte). Goed nieuws was bijvoorbeeld dat er inmiddels in plaats van betonnen ook gebakken straatklinkers zijn ontwikkeld die waterpasserend zijn, zodat  bij rioolvervanging in deze wijk toch ook weer het aanzien van de gebakken klinker in de oude straten blijft bestaan. 
 • Aangemaakt op .

Introductie grondwater

Een eerste introductie presentatie over grondwater door Sieb de Jong.  Deze presentatie is onderdeel van een van drieluik van lezingen. 
 • Aangemaakt op .

Oorzaken droogstand funderingen Kleiwegkwartier

De commissie Grondwater van Oud Hillegersberg heeft deze week het rapport over de Graven- en Bloemenbuurt gepresenteerd. Zoals bekend wordt door Goed Gefundeerd in het Kleiwegkwartier hard gewerkt aan onderzoek naar en herstel van funderingen. Op verzoek van bewoners heeft de commissie grondwater Oud Hillegersberg onderzocht  wat de oorzaken zijn van de plotselinge lage grondwater stand vanaf 2003.
 • Aangemaakt op .

Voortgang commissie Grondwater

Inhoudelijke voortgangsrapportage van het project afronding onderzoek verhoging grondwaterstand (periode november 2014 t/m juni 2015) Op 7 november 2014 heeft de commissie grondwater Oud Hillegersberg (cgOH) als bewonersinitiatief het project “afronding onderzoek verhoging grondwaterstand” ingediend. De startdatum is 1 januari 2015, de einddatum 31 december 2016. Doelstelling is om in (Oud) Hillegersberg voortschrijdende paalrot als gevolg van de lage grondwaterstand tegen te gaan en zodoende te VOORKOMEN dat er...
 • Aangemaakt op .

Vervolg ALV

Bestuurswisseling Aftredende bestuursleden zijn Ingrid Douwes en Jaap Cuperus. Maria Kuster was in het bestuur secretaris en wordt adviseur beleid. Frans Elderson is in zijn nieuwe rol als bestuurslid secretaris. Hartelijk dank en welkom! “Natte palen, droge voeten” is de titel van de presentatie van Sieb de Jong van de Commissie Grondwater tijdens de ALV. Hij gaat in op de achtergronden na een stukje geschiedenis van de wijk. De 3 oorzaken van paalrot zijn de verlaging van het polderpeil, lekkende riolering en bemalingen. Op 16 juli is de...
 • Aangemaakt op .

Riolering Straatweg aangepakt

De commissie Grondwater Oud Hillegersberg zal mede het woord voeren tijdens de informatieavond over de rioleringswerkzaamheden aan de Straatweg. Dat gebeurt dinsdag 8 september (19-21 uur) in Lommerrijk. Dit najaar wordt begonnen met de vervanging van de riolering tussen de Korteweg (Tivolibrug) en de Berglustlaan. Met betrokkenen worden de werkzaamheden voorbereid in klankbordvergaderingen, waarbij ook de commissie Grondwater van InHillegersberg is vertegenwoordigd. In dat overleg presenteert de commissie een rapport...
 • Aangemaakt op .

Wat is bekend over funderingsproblematiek?

De commissie Grondwater houdt zich binnen InHillegersberg bezig met funderingsproblematiek, paalrot door te lage grondwaterstand. Enkele publicaties van de laatste jaren worden op een rijtje gezet. Tot dit jaar opereerde de commissie Grondwater als onderdeel van Bewonersorganisatie Oud Hillegersberg (BOH), die met ingang van 2015 is opgegaan in InHillegersberg. Met de BOH werd in oktober 2013 een succesvolle, goed bezochte bijeenkomst gehouden met een presentatie van...
 • Aangemaakt op .

Veel te doen over riolering Straatweg en rest Rotterdam

De commissie Grondwater Oud Hillegersberg vreest meer paalrot als de gemeente Rotterdam geen maatregelen neemt. Dat bleek gisteren bij de inloopavond over de rioleringswerkzaamheden aan de Straatweg. Uitgerekend op dezelfde dag concludeerde de Rotterdamse rekenkamer dat de gemeente verantwoordelijk is voor slechte riolen en paalrot. De commissie Grondwater denkt dat er wat kan worden gedaan aan funderingsproblematiek door verhoging van het grondwaterpeil (bij de werkzaamheden aan de Straatweg) en rekening te houden met dat peil door waterpasserende verharding.
 • Aangemaakt op .

A13-A16: dat betekent nieuwe bemalingen van grondwater

Binnenkort wordt de A13-A16 aangelegd, dat betekent nieuwe bemalingen van grondwater. Problematiek grondwateronttrekking Midden Delfland (artikel in NRC van 24 september, zie bijlage) lijkt op de problematiek HSL Kleiwegkwartier en bemalingen RandstadRail CS. Er wordt in de praktijk veel meer grondwater onttrokken dan vergund is. Dit komt door besparingen bij het ontwerp van bemalingen, het moet zo goedkoop mogelijk. En een project in uitvoering kun je niet meer stoppen. Dan volgt een...
 • Aangemaakt op .

Aandacht voor grondwater door Schieland en Rijkswaterstaat

De commissie Grondwater van InHillegersberg heeft de aandacht van Hoogheemraadschap van Schieland en Rijkswaterstaat. Tineke van Oosten pleitte namens de commissie woensdag 28 oktober bij Schieland om Oud Hillegersberg en het Kleiwegkwartier  te erkennen als kwetsbare gebieden. Eerder deze maand was er overleg met Rijkswaterstaat over gevolgen van de A13/A16 voor de grondwaterstand. De inspraak bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaardgebeurde tijdens de commissie...
 • Aangemaakt op .

Zienswijze OTB A13/A16 InHillegersberg

InHillegersberg heeft een zienswijze ingediend op het ontwerptracébesluit voor de nieuwe  verbinding A13/A16. Die reactie richt zich vooral op de komst van een tunnel door het Lage Bergse Bos. De volledige tekst van de ingediende zienswijze staat hieronder. Bewonersorganisatie InHillegersberg vertegenwoordigt 5000 huishoudens in de wijken Molenlaankwartier en Oud Hillegersberg. Namens de bewoners dient het bestuur van de Bewonersorganisatie de volgende zienswijze op het OTB  A13-A16 in.
 • Aangemaakt op .

Tips voor deelname bewonersavond

Het merendeel van de beschikbare stoelen zijn reeds gereserveerd en er zijn slechts 50 staanplaatsen beschikbaar. Om zeker te zijn van een zitplaats is aanmelding dus zeker aan te raden. Dit kan door een mail te sturen naar grondwater@inhillegersberg
 • Aangemaakt op .

Overzicht van de presentaties bewonersavond 24 maart 2016

De presentaties tijdens de bewonersavond van 24 maart 2016 staan online. Het gaat om de Powerpoint presentaties over de oorzaken en maatregelen van Sieb de Jong namens cgOH (commissie grondwater Oud-Hillegersberg). De
 • Aangemaakt op .

Droge voeten én natte palen – Maatregelen tegen paalrot

Ongeveer tweehonderdzeventig bewoners waren 24 maart in Lommerrijk aanwezig op de informatieavond die de Commissie Grondwater Oud-Hillegersberg, samen met bewonersorganisatie InHillegersberg, bewonersorganisatie Kleiwegkwartier en de Bewonersinitiatiefgroep Kleiwegkwartier / Goed Gefundeerd, had georganiseerd.
 • Aangemaakt op .

Opvolging bewonersavond 24 maart

Het heeft even geduurd voordat de beantwoording van alle vragen van de bewonersavond rond was, dit komt o.a. door de bestuurlijke lading van een en ander. Het verslag van de avond stond al langer op...
 • Aangemaakt op .

Bewonersavond en ALV op 27 juni

Graag nodigen we u uit onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 27 juni 20.00 uur,  Argonautenweg 23 te Rotterdam. De agenda ALV 27 juni 2016, notulen ALV 25 juni 2015, jaarverslag 2015 concept en
 • Aangemaakt op .

Presentaties tijdens bewonersavond en ALV

Paul Scheublin praatte ons bij over de laatste stand van zaken A13A16. De aanwezigen hebben zeer geïnteresseerd toegehoord. Er werden kritische vragen gesteld en beantwoord. Eindconclusie was dat er goede resultaten zijn behaald bij het zoeken naar de beste inpassing van de weg in onze wijken en dat de weg nu op basis van het actuele tracébesluit zal worden aanbesteed. Rijkswaterstaat liet baanbrekend onderzoek uitvoeren naar de gevolgen voor grondwater voor de wijk. Lees
 • Aangemaakt op .

Toelichting op het hydrologisch onderzoek A13/A16

Bij A13/A16 planning wordt al in een vroeg stadium rekening gehouden met het effect op het grondwater dat in veel wijken van Hillegersberg nu al te laag staat (Kleiwegkwartier en Oud Hillegersberg). Hiertoe is in opdracht van RWS een grondig onderzoek uitgevoerd door de ingenieursbureaus Witteveen en Bos en Arcadis naar de bodemkundige en waterhuishoudkundige situatie van de ruime omgeving van de nieuwe weg. Dit grondige onderzoek is baanbrekend in het Rotterdamse! 
 • Aangemaakt op .

Inspreken in commissie bouwen, wonen en buitenruimte 7 sept

Op 7 september stond het Gemeentelijke rioleringsplan (GRP) in verband me afdoening van een motie (Prioriteit aan funderingsrisicogebieden) op de rol van de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.
 • Aangemaakt op .

Grondwaterpeil Kleiwegkwartier

Grondwaterpeil in zuidelijke deel Kleiwegkwartier kan 20 centimer stijgen met 1 pomp 160921 HartvanHolland.jpg1.32 MB
 • Aangemaakt op .

Nieuwsoverzicht van commissie grondwater

De commissie grondwater Oud Hillegersberg (cgOH) heeft eind 2014 voor het bewonersinitiatief: “droge voeten, natte palen” een budget van de gebiedscommissie toegekend gekregen voor 2 jaar. Die periode loopt ten einde aan het eind van dit jaar. Inmiddels kunnen wij onze doelen concreet formuleren: 1) In Oud Hillegersberg bij vervanging van rioleringen (voor 2021) ook gecombineerde infiltratie-drainageleidingen aanleggen, met in gebieden met een lage natuurlijke grondwaterstand (zoals rond donk) een grondwaterniveau dat 15 cm hoger is dan het peil van het...
 • Aangemaakt op .

werkbezoek funderingsrisicogebied Hillegersberg

Op vrijdag 18 november is het definitieve rapport Aanvoer oppervlaktewater in Kleiwegkwartier aan 2e Kamer lid Roald van der Linde, gebiedscommissielid Jaco de Hoog, Lid Verenigde Vergadering Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard Jock Geselschap en raadslid Jan-Willem Verheij door Tineke van Oosten (commissie grondwater) en Andreas van Rooijen (Bewonersinitiatief Kleiwegkwartier) aangeboden. Dit was onderdeel werkbezoek van Roald aan het funderingsrisicogebied Hillegersberg.
 • Aangemaakt op .

30 maart 3e grondwater bewonersavond

De commissie grondwater Oud Hillegersberg organiseert donderdagavond 30 maart een bijeenkomst in samenwerking met de bewonersorganisatie InHillegersberg, Goedgefundeerd!, BIK en initiatiefgroep Grondwater Statenlaan.
 • Aangemaakt op .

Hoofdlijnen bewonersavond “Droge voeten en natte palen”

Op 30 maart organiseerden we vanuit de bewonersorganisatie de 4e bewonersavond over het grondwater en de benodigde maatregelen. Hier onder het verslag van die avond. Telkens komen we een stapje verder, zo blijkt ook uit dit verslag, maar we zijn er nog niet helemaal. De bestuurlijke intenties zijn nu goed, dus er is een basis waarop we verder kunnen toewerken naar het noodzakelijke grondwaterherstel.
 • Aangemaakt op .

Motie Rotterdams Deltaplan Grondwater

In vervolg op het inspreken 24 mei in de commissie BWB door de bewonersgroepen, die samenwerken aan de verhoging van het grondwater in het funderingsrisicogebied Hillegersberg, heeft de commissie BWB onderstaande motie aangenomen.
 • Aangemaakt op .

Actief grondwaterbeheer in Hillegersberg

Heel lang leek het onmogelijk dat er in Rotterdam actief grondwaterbeheer zou worden toegepast. Actief beheren betekent het grondwater zo sturen dat in droge tijden het grondwater hoger komt te staan. Zodoende kunnen de houtenfunderingen geheel onder water blijven ook als de verdamping hoog is en er weinig regen valt.
 • Aangemaakt op .
InHillegersberg homepage
Copyright © 2020 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians