Skip to main content

Nieuwsoverzicht van commissie grondwater

De commissie grondwater Oud Hillegersberg (cgOH) heeft eind 2014 voor het bewonersinitiatief: “droge voeten, natte palen” een budget van de gebiedscommissie toegekend gekregen voor 2 jaar. Die periode loopt ten einde aan het eind van dit jaar.

Inmiddels kunnen wij onze doelen concreet formuleren:

1) In Oud Hillegersberg bij vervanging van rioleringen (voor 2021) ook gecombineerde infiltratie-drainageleidingen aanleggen, met in gebieden met een lage natuurlijke grondwaterstand (zoals rond donk) een grondwaterniveau dat 15 cm hoger is dan het peil van het oppervlaktewater; 

2) In Oud Hillegersberg en het Kleiwegkwartier bij vervanging van oude riolen en bij ruimtelijk beheer van de openbare ruimte, ook waterpasserende verharding en infiltratie-transport riolen aanleggen, dit mede om te voorkomen dat hemelwater door het rioolsysteem afgevoerd wordt;

3) In de Bloemenbuurt van het Kleiwegkwartier (zo spoedig mogelijk) water toevoeren gericht op een grondwaterniveau dat 20 cm hoger ligt dan het oppervlaktewater.

De precieze stand van het project en de financiële verantwoording is te vinden in onze voortgangsrapportage aan de gebiedscommissie. 

Belangrijk resultaat is geboekt bij RWS en de aanleg van de A16 Rotterdam, op verzoek van cgOH is grondig aandacht besteed aan de risico’s  van grondwaterdaling in de funderingsrisicogebieden ten gevolge van bemalingen van bouwputten voor de lange tunnel van 2,2 km (bestaande uit 2 diepe delen onder watergangen door een ondiep deel daartussen); een onderzoek leidde tot de conclusie dat er grote risico’s op grondwater daling zijn. RWS heeft daarom besloten dat er geen bemalingen tijdens de bouw van bouwputten mogen plaatsvinden; bewaakt wordt dat de grondwaterstand niet wordt verlaagd door de bouwwerkzaamheden. 

De laatste maanden is de aandacht primair uit gegaan naar het Kleiwegkwartier omdat daar de nood het hoogst is: 800 van de 1.200 woningen van de Bloemenbuurt hebben droogstaande funderingen. We hebben opdracht gegeven aan het ingenieursbureau Wareco (zie concept onderzoeksrapport, definitieve versie volgt). Dit bureau concludeert dat het mogelijk is om met een persleiding en pomp de grondwaterstand tot 20 cm boven het peil van het oppervlaktewater te brengen zodat alle funderingen weer goed onder water staan. Het gaat hier om beperkte investeringskosten (€50.000,-) ten behoeve van preventie van paalrot. De verwachte schade over ca 10 jaar als de grondwaterstand te laag blijft is € 36.000.000,-. 

Vanuit Oud Hillegersberg en Kleiwegkwartier is 7 september ingesproken bij de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (zie inspraakreactie en krantenbericht). De commissie was niet tevreden met de vage antwoorden van de wethouder en vraagt om een volledige en gemotiveerde beantwoording van alle vragen van de bewoners. Eind november staan grondwater en funderingen weer op de agenda van de commissie BWB. Wij blijven de politieke kant van de zaak nauwlettend volgen. Hier is nog een proces te gaan.

Op dit moment wordt de cgOH intensief betrokken bij twee studies van het hoogheemraadschap (HHSK): een in het kader van het te nemen peilbesluit in 2018 en een ten behoeve van het te formuleren beleid voor het verlenen van vergunningen voor bemalingen in de omgeving van kwetsbare gebieden (zoals funderingsrisicogebieden).

Inmiddels is duidelijk dat de slotpresentatie van dit bewonersinitiatief niet gehouden kan worden in dit jaar omdat er nog diverse studies lopen. De commissie verwacht de afsluiting van het project in het eerste kwartaal van 2017. 

 

0
Shares