• Over ons

Wie zijn wij

overOver de bewonersorganisatie InHillegersberg

 

Contact

algemeen e-mail:

redactie:

nieuws:  

secretaris:

adverteren:

 

Introductie

De Bewonersorganisatie InHillegersberg is de nieuwe organisatie, die voortgekomen is uit de Bewonersorganisatie Molenlaankwartier. Sinds 1 januari 2015 zijn ook de bewoners van Oud-Hillegersberg bij de bewonersorganisatie aangesloten. Een nieuwe formule met dezelfde doelen:  

behartigen van de gemeenschappelijke belangen van bewoners, opkomen voor de leefbaarheid in de wijk en verbinding tot stand brengen tussen alle bewoners, organisaties en ondernemers in Rotterdam Hillegersberg. Sociale media wordt als communicatiemiddel ingezet om snel te kunnen reageren. Daarnaast worden er periodieke nieuwsbrieven uitgegeven.

De omgeving om ons heen verandert en behoefte was om sneller te kunnen reageren. Dat heeft geleid tot een koerswijziging. Sociale media werd geïntroduceerd met een twitteraccount en een facebookpagina. Hiermee wordt het makkelijker om contact te maken met bewoners. Daarbij kwam de behoefte minder strikt vast te houden aan de 'postcodegrenzen'. Samenwerking is een belangrijk ingrediënt: met collega-bewonersorganisaties, met ondernemers, met organisaties binnen Hillegersberg. 

We zijn een organisatie met ruim 750 leden, bestuur en de commissies bestaan volledig uit vrijwilligers die zich inzetten voor de wijk.

 

Lid worden?

De jaarcontributie voor 2017 bedraagt minimaal € 20,- (meer mag ook). U bent lid wanneer u € 20,- heeft overgemaakt naar NL 28 INGB 000 206 1251 op naam van Bewonersvereniging InHillegersberg. Zou u bij elektronisch bankieren uw naam, adresgegevens en (eventueel u email) willen vermelden. Opkomen voor de belangen in de wijk gaat niet vanzelf en daarom zijn leden belangrijk. In deze tijd is het meer dan ooit nodig dat u ons helpt. 

 

Samenwerking 

De bewonersorganisatie richt zich op het gehele gebied Hillegersberg. Waar mogelijk en nuttig wordt samengewerkt met andere organisaties. InHillegersberg vormt samen met de andere Bewonersorganisaties uit Hillegersberg-Schiebroek Bewoners!His, het adviesorgaan voor de twee leden namens Bewoners!His in de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek.

 

Meedoen?

Met positieve energie wil InHillegersberg de verbinding tussen de bewoners versterken. Juist door te verbinden, kunnen we als wijk ook lastige zaken of problemen met elkaar oplossen en oppakken. Hierdoor kunnen we sneller reageren op ontwikkelingen om ons heen en zijn we sterker georganiseerd. We bieden een platform waar alles samenkomt: wat is er allemaal te doen, leuke en goede initiatieven van de bewoners, mooie plekken en de ontwikkelingen die de wijk aangaan (zoals de aanleg A13/A16). 

Wilt u ook meedoen en meebouwen? Bijvoorbeeld door af en toe een artikel te schrijven op onze website, mee te helpen bij het organiseren van events of mooie foto’s te maken?
Of heeft u een goede tip, heeft u een leuk initiatief? Mail naar .

 

Vereniging

De bewonersorganisatie InHillegersberg is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

In de statuten is als doelstelling opgenomen: 'De vereniging heeft tot doel verbinding tot stand brengen tussen al diegenen die wonen, werken en/of recreëren in Rotterdam Hillegersberg en de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van bewoners, ondernemers en organisaties in Rotterdam Hillegersberg, ten aanzien van de woon-, verkeers-, welzijnsomstandigheden in het bijzonder en van de sociale, culturele, maatschappelijke en economische omstandigheden in het algemeen, direct of indirect verband houdende met het wonen en werken in Rotterdam-Hillegersberg en alles wat daarmede in de ruimste zin des woords samenhangt, daaraan bevorderlijk kan zijn of daarmede in verband gebracht kan worden' (artikel 2 statuten). 

De geldmiddelen van de CIH bestaan uit contributies van de leden (minimaal € 20,00 per jaar) en advertentie-inkomsten. Daarnaast kan de vereniging een beroep doen op de subsidie bewonersinitiatieven, of kan ze een platform zijn voor het indienen van bewonersinitiatieven. 

 

Voorgeschiedenis

De vereniging InHillegersberg is de opvolger van de Bewonersorganisatie Molenlaankwartier. 

 • De vereniging Bewonersorganisatie Molenlaankwartier (hierna BOMK) is opgericht op 23 juni 1992 en had tot doel de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van het Molenlaankwartier ten aanzien van de woon- verkeer- en welzijnsomstandigheden in het bijzonder en van de sociale, culturele maatschappelijke en economische omstandigheden in het algemeen, direct of indirect verband houdende met het wonen in het Molenlaankwartier (artikel 2 statuten). 
 • De geldmiddelen van de BOMK bestonden uit contributies van de leden (minimaal € 20,00 per jaar) en advertentie-inkomsten. De vereniging heeft vanaf de oprichting afgezien van subsidie door de deelgemeente. De reden was dat de vereniging zich niet wilde binden aan toenmalige deelgemeentelijke voorschriften rondom de subsidie, maar zich liever geheel onafhankelijk wilde kunnen opstellen.
 • De BOMK opereerde op niet-politieke basis en trachtte beleid en besluitvorming van de (deel)gemeente te beïnvloeden door standpunten kenbaar te maken en alternatieven aan te dragen. De grondhouding was positief-kritisch. De BOMK behartigde geen individuele belangen. 
 • De BOMK richtte zich op de postcode 3055, het Molenlaankwartier, begrensd door de Grindweg, Streksingel, Prins Beatrixplantsoen, Terbregse Rechter Rottekade en het Lage Bergsche Bos.
 • De BOMK had een eigen krant: 'Molenaarswiek'.
 • Projecten waar de BOMK zich onder intensief mee bezighield: 
  • A13-A16, onder meer door samen met de VHHBB een alternatief plan (Willem Bos, de Portwayvariant) mogelijk te maken.
  • Molenlaan-problematiek
  • Van Ballegooijsingel SMV terrein
  • Verkeer Grindweg

 

Belangrijke onderwerpen

Voor InHillegersberg is een van de belangrijke speerpunten het contact met de achterban. Dat is met name ook belangrijk omdat de gemeente Rotterdam grote prioriteit legt bij de participatie door de bewoners. InHillegersberg wil daarin een organisatie zijn die zo goed mogelijk opvangt wat er leeft bij de bewoners, wensen doorgeeft, initiatief kan nemen in het ontwikkelen van nieuwe ideeën, kortom doorgeven, faciliteren. Dit alles op basis van een zo groot mogelijke kennis en geïnformeerd zijn over alle belangrijke ontwikkelingen binnen de gemeente Rotterdam en het gebied Hillegersberg-Schiebroek.

De middelen die InHillegersberg daarbij inzet liggen voor een belangrijk deel op het terrein van de communicatie: website, social media en het uitgeven van een magazine, ook in de wetenschap dat een deel van de oudere bewoners van Hillegersberg niet over computervaardigheden beschikt. Aan de andere kant is het het streven door middel van workshops die vaardigheid aan te boren en te helpen vergroten.

Voor InHillegersberg blijft de A13-A16 een belangrijk onderwerp, waar de komende tijd veel aandacht aan moet worden besteed. 

De leefbaarheid is een belangrijk punt waar veel aandacht naar toe gaat. Hillegersberg is een mooie wijk, de zorg dat dat zo blijft moet hoog in het vaandel staan. Te denken valt aan veiligheid, luchtverontreiniging, bestemmingsplannen, ruimtelijke ordening, infrastructuur, grondwater.

 

Bewonersorganisatie InHillegersberg

Het Bestuur

Margreet Hovenkamp

Margreet Hovenkamp

Voorzitter
Dennis Mark

Dennis Mark

Frans Elderson

Frans Elderson

Secretaris
Ragnhild Smeets

Ragnhild Smeets

Penningmeester
Sander Vroegindeweij

Sander Vroegindeweij

Communicatie

 

Redactiecommissie InHillegersberg

Sander Vroegindeweij - website

Mandy van Houten - sociale media

Dennis Mark - lijst Bewoners!HiS en sociale media 

 

Redactie magazine

Mandy van Houten

 

Commissie grondwater

Tineke van Oosten

Sieb de Jong

 

Commissie buitenruimte

Hans Troost

 

Beheercommissie Pameijer

Jeanne de Feber

 

logo

Bewonersorganisatie

Volg ons op

0
Shares