Skip to main content

Zienswijze OTB A13/A16 InHillegersberg

InHillegersberg heeft een zienswijze ingediend op het ontwerptracébesluit voor de nieuwe  verbinding A13/A16. Die reactie richt zich vooral op de komst van een tunnel door het Lage Bergse Bos. De volledige tekst van de ingediende zienswijze staat hieronder.

Bewonersorganisatie InHillegersberg vertegenwoordigt 5000 huishoudens in de wijken Molenlaankwartier en Oud Hillegersberg. Namens de bewoners dient het bestuur van de Bewonersorganisatie de volgende zienswijze op het OTB  A13-A16 in.

Hoewel nut en noodzaak van de aanleg van de A13-A16 door verschillende partijen verschillend worden beoordeeld, zijn wij als Bewonersorganisatie InHillegersberg van mening dat de verbetering van de infrastructuur op verkeerstechnisch niveau nog steeds niet is aangetoond.

Omdat gevraagd wordt te reageren op het ontwerp Tracébesluit gaan we uit van de eventuele aanleg van de weg.

Ervan uitgaande dat we voor het gehele tracé achter de mening van de Gemeente Rotterdam “Niet horen, niet zien, niet ruiken” staan, beperken we ons in onze zienswijze tot het gedeelte Lage Bergse Bos, omdat dat gedeelte behoort tot onze wijk Molenlaankwartier.

De zienswijze omvat de volgende zes punten:

  1. In aanvulling op het OTB wordt gesproken over een verdiepte tunnel van maximaal vier meter diep. Wij pleiten sterk voor een omschrijving van minimaal 4 meter. Omdat er bij aanbesteding wellicht sprake kan zijn van meer verdieping.
  2. In aansluiting op punt 1 stellen wij dat het talud bovengronds derhalve maximaal 4 meter hoog wordt.
  3. We willen alsnog een pleidooi houden voor de mogelijkheid het talud zo ver mogelijk naar achter in casu zo ver mogelijk van de bebouwde kom op te schuiven.
  4. Met de aanleg van de A13-A16 is een optie genomen op verbetering van het landelijke wegennet.  De garanties voor het lokale en provinciale wegennet zijn niet voldoende aangegeven in casu onderbouwd met (wellicht inmiddels verouderde) gegevens. Wij zien in het ontwerp van het huidige Ontwerp Tracé Besluit nog steeds geen garanties en onderbouwde berekeningen van de statistische gegevens over de afname van de immense verkeersdrukte op de Molenlaan.
  5. Wij zijn van mening dat de betekenis van het Lage Bergse Bos binnen de infrastructuur van Hillegersberg met de aanleg van de A13-A16 enorm in diskrediet wordt gebracht. Dit betreft onder meer de bereikbaarheid van het Lage Bergse Bos, de aantasting van de landschappelijke waarde, de educatieve en recreatieve betekenis.
  6. Als laatste punt brengen we naar voren dat we ernstig ongerust zijn over de gevolgen van de aanleg van de – overigens zeer gewenste tunnel  (zie aandachtspunt 1) – voor de grondwaterstand in Hillegersberg. Deze grondwaterstand is bij voortduring een groot punt van zorg. De aanleg van de A13-A16 vormt door mogelijke bemaling in de aanlegfase een extra bedreiging hierop. Overigens verwijzen wij u hiervoor naar de gesprekken die onze vertegenwoordigers (Mevrouw van Oosten en de heer de Jong) dienaangaande voeren met Rijkswaterstaat.

Rotterdam, 3 november 2015

Laat reactieformulier zien
0
Shares