A13-A16: dat betekent nieuwe bemalingen van grondwater

Binnenkort wordt de A13-A16 aangelegd, dat betekent nieuwe bemalingen van grondwater. Problematiek grondwateronttrekking Midden Delfland (artikel in NRC van 24 september, zie bijlage) lijkt op de problematiek HSL Kleiwegkwartier en bemalingen RandstadRail CS. Er wordt in de praktijk veel meer grondwater onttrokken dan vergund is. Dit komt door besparingen bij het ontwerp van bemalingen, het moet zo goedkoop mogelijk. En een project in uitvoering kun je niet meer stoppen. Dan volgt een aanpassing van de vergunning of een gedoogvergunning. De burger leidt schade. En ga je dan juridisch aantonen dat de schade het gevolg is van de bemaling? Dat lukt je niet, moet je ook niet proberen, zonde van de tijd, het verzandt in technische discussies waarop je kunt promoveren, maar daar heeft de burger niets aan. Het is ons inziens geen technische discussie meer, maar een maatschappelijke probleem geworden, wat vraagt om een aanpassing van de regelgeving.   

Van de Bewoners Organisatie Kleiwegkwartier (BOK) hebben wij onlangs de documentatie ontvangen van de vergunning verlening HSL in 2002/2003. Hier is de vergunningverlener (provincie Zuid-Holland) ernstig tekort geschoten. De situatie in het Kleiwegkwartier was schrijnender dan nu in Midden Delfland. In overleg met de BOK werkt de commissie grondwater Oud Hillegersberg (cgOH) deze casus uit. Ook bij de HSL moest het belang van de burgers wijken voor het nationale belang (Hogesnelheidslijn).  

Het is de inzet van de cgOH om in de toekomst schade door bemalingen te voorkomen. Daarom heeft de cgOH de huidige vergunningverlener (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) verzocht  de gebieden Hillegersberg Zuid en Noord aan te wijzen als kwetsbare gebieden voor grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties en in deze gebieden de verlaging van de grondwaterstand door bemalingen te beperken tot 0,1 m (zie bijlage). Hierdoor wordt het onontkoombaar om bij bemalingen zogenaamde compenserende maatregelen te treffen. Wij hebben het HHSK gevraagd te mogen inspreken.  Het Hoogheemraadschap Rijnland is al overgegaan tot het aanwijzen van kwetsbare gebieden.

Op 16 september 2015 was in de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB)  de problematiek van grondwaterherstel aan de orde (zie bijlage). Het is de opmaat naar het debat in het najaar over grondwaterherstel in het Kleiwegkwartier. Wethouder Eerdmans heeft toegezegd een reactie te geven op de rapporten van de cgOH. De raad is zonder meer verontrust over het handelen van de gemeente met betrekking tot de zorgplicht van grondwater. Volgens de cgOH zijn rioleringswerkzaamheden de belangrijkste oorzaak van de structurele verlaging van de grondwaterstand in het Kleiwegkwartier en dragen bemalingen tijdelijk bij aan de waargenomen verlaging van de grondwaterstand. Conclusie, verlaging van de grondwaterstand door bemalingen is tijdelijk, verlaging door rioleringswerkzaamheden structureel.  Cruciaal in het debat in het najaar wordt de vraag met welke maatregelen de grondwaterstand hersteld kan worden.

 

Zie Toelichting op het hydrologisch onderzoek A13/A16 voor actuele informatie over onderzoeksuitkomsten. 

Laat reactieformulier zien
InHillegersberg homepage
Copyright © 2023 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians
0
Shares