Skip to main content

Vaststelling tracébesluit A16 Rotterdam

Het Tracébesluit A16 Rotterdam is vastgesteld en op 24 augustus 2016 bekend gemaakt door middel van plaatsing in o.a. de Staatscourant. In de nota van antwoord staat de reactie op de door bewonersorganisatie InHillegersberg ingediende zienswijze op het Ontwerptracébesluit A16 Rotterdam. 

Hieronder de reacties uit Bijlage C Nota van antwoord ontwerptracebesluit (23-08-2016 | PDF-document, 5077 kB): 

3.178 Zienswijze nr. 178 (Pagina 290)

De zienswijze omvat zes punten:
1) In aanvulling op het OTB wordt gesproken over een verdiepte tunnel van maximaal vier meter diep. Insprekers pleiten sterk voor een omschrijving van minimaal 4 meter. Omdat er bij aanbesteding wellicht sprake kan zijn van meer verdieping.
2) In aansluiting op punt 1 stellen insprekers dat het talud bovengronds derhalve maximaal 4 meter hoog wordt.
3) Insprekers willen alsnog een pleidooi houden voor de mogelijkheid het talud zo ver mogelijk naar achter in casu zo ver mogelijk van de bebouwde kom op te schuiven.
4) Met de aanleg van de A13-A16 is een optie genomen op verbetering van het landelijke wegennet. De garanties voor het lokale en provinciale wegennet zijn niet voldoende aangegeven in casu onderbouwd met (wellicht inmiddels verouderde) gegevens. Insprekers zien in het ontwerp van het huidige Ontwerp-Tracébesluit nog steeds geen garanties en onderbouwde berekeningen van de statistische gegevens over de afname van de immense verkeersdrukte op de Molenlaan.
5) Insprekers zijn van mening dat de betekenis van het Lage Bergse Bos binnen de infrastructuur van Hillegersberg met de aanleg van de A13-A16 enorm in diskrediet wordt gebracht. Dit betreft onder meer de bereikbaarheid van het Lage Bergse Bos, de aantasting van de landschappelijke waarde, de educatieve en recreatieve betekenis.
6) Als laatste punt brengen insprekers naar voren dat we ernstig ongerust zijn over de gevolgen van de aanleg van de “ overigens zeer gewenste tunnel (zie aandachtspunt 1)“ voor de grondwaterstand in Hillegersberg. Deze grondwaterstand is bij voortduring een groot punt van zorg. De aanleg van de A13-A16 vormt door mogelijke bemaling in de aanlegfase een extra bedreiging hierop. Overigens verwijzen wij u hiervoor naar de gesprekken die onze vertegenwoordigers (Mevrouw van Oosten en de heer de Jong) dienaangaande voeren met Rijkswaterstaat. 

Reactie
Met betrekking tot uw eerste drie aandachtspunten het volgende: De inpassing van de A16 is het resultaat van een langdurig proces geweest waarbij medio oktober 2015 overeenstemming is verkregen met de regionale bestuurders om de weg ten opzicht van het Ontwerp-Tracébesluit 4 meter lager uit te voeren, dit komt overeen met gemiddeld 4 meter ten opzichte van maaiveld. De uitvoering, kosten en eventuele effecten van een nog diepere ligging zijn onzeker waar naar mijn oordeel aannemers ook niet op worden uitgedaagd. Het openhouden van een verdere verdieping zal ik daarom ook niet meenemen in de verdere aanbestedingsprocedure. 
Ik geef er de voorkeur aan aannemers uit te dagen tot het verkrijgen van het beste plan om overlast tijdens de bouw te beperken. Deze keuze is ook mede gebaseerd op het groot aantal zienswijzen dat ik op dit aspect heb ontvangen.
Met betrekking tot uw vierde punt verwijs ik u naar mijn antwoord in paragraaf 2.7.
Met betrekking tot punt vijf wil ik opmerken dat het Lage Bergse Bos heeft wel degelijk mijn aandacht heeft. Hierbij zijn boscompensatie, behoud van monumenten en behoud en herstel van recreatieve verbindingen vanzelfsprekend uitgangspunten.
Rijkswaterstaat en Recreatieschap Rottemeren hebben samen uitwerking gegeven aan de inrichting van het gebied. Het gaat dan om de recreatieve functie, maar ook de wenselijke groene uitstraling, met nieuwe bomen en struiken die recht doen aan de ecologische waarde van het gebied. Dit plan vormt de basis voor de inpassing van de tunnel zoals ook beschreven in het Landschapsplan. Voor meer informatie over de inrichting van het Lage Bergse Bos verwijs ik u ook naar het schetsontwerp van het Recreatieschap Rottemeren.
Hierin is ook te zien dat er serieus en met zorg omgegaan wordt met de inrichting van het gebied. Ten slotte inzake uw zesde punt, bij zowel de aanleg- als in de gebruiksfase is het van groot belang om overlast en schade door verandering van grondwaterstanden te voorkomen. Ten behoeve van de bouw van de tunnel heeft daarom geohydrologisch onderzoek plaatsgevonden. Daarbij is op basis van het geohydrologisch onderzoek gekozen dat de tunnel waterdicht dient te zijn, waarbij er door de aannemer tijdens de aanleg geen spanningsbemalingen toegestaan mogen worden. Met deze maatregel worden grote risico’s op wisselende grondwaterstanden beperkt. Bij de voorbereiding van de werkzaamheden en uitvoering van de werkzaamheden dient nauwlettend gelet te worden op de lokale maatregelen die nodig zijn om wisselende grondwaterstanden te voorkomen. Het hoogheemraadschap zal hierop toezien via de watervergunning en handhaving. 

3.180 Zienswijze nr. 180, Community In Hillegersberg (Pagina 295)
Hoewel nut en noodzaak van de aanleg van de A13-A16 door verschillende partijen verschillend worden beoordeeld, zijn insprekers van mening dat de verbetering van de infrastructuur op verkeerstechnisch niveau nog steeds niet is aangetoond. Omdat gevraagd wordt te reageren op het Ontwerp-Tracébesluit gaan insprekers uit van de eventuele aanleg van de weg. Ervan uitgaande dat we voor het gehele tracé achter de mening van de Gemeente Rotterdam ‘Niet horen, niet zien, niet ruiken’, staan, beperken we ons in onze zienswijze tot het gedeelte Lage Bergse Bos, omdat dat gedeelte behoort tot onze wijk Molenlaankwartier.

Reactie
Voor mijn reactie inzake de nut en noodzaak verwijs ik u graag naar antwoord in paragraaf 2.1. 

De projectorganisatie organiseert drie informatiebijeenkomsten op 1 september (Gemeentehuis Lansingerland, Tobias Asserlaan 1, Bergschenhoek), 5 september (Kerkelijk Centrum Open Hof, Hesseplaats 441, Rotterdam Ommoord en 7 september 2016 (Lommerrijk, Straatweg 99, Rotterdam). Meer informatie over de bijeenkomsten is te vinden op www.platformparticipatie.nl/a16Rotterdam of www.A16rotterdam.nl.

Van 25 augustus tot en met 6 oktober 2016 ligt het besluit met bijbehorende documenten tijdens reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:
· Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag
· Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200, Rotterdam
· Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
· Stadhuis Rotterdam, Coolsingel 40, Rotterdam
· Gemeentehuis Lansingerland, Tobias Asserlaan 1, Bergschenhoek
· Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Maasboulevard 123, Rotterdam
· Hoogheemraadschap van Delfland, Brassersplein 2, Delft

Het besluit, de achtergronddocumenten en de nota van antwoord zijn te downloaden van www.platformparticipatie.nl/a16rotterdam

Beroep instellen
Van 26 augustus tot en met 6 oktober 2016 kan door belanghebbenden beroep tegen het Tracébesluit A16 Rotterdam worden ingesteld. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Laat reactieformulier zien
0
Shares