Skip to main content

Inspreken 30 juni vliegverkeer Gemeenteraad

Op 30 juni was er een mogelijkheid om in te spreken in de vergadering van commissie EDEM van de Gemeenteraad Rotterdam over het participatietraject luchthavenbesluit. Daarvan is gebruik gemaakt door 4 organisaties en een bewoner. InHillegersberg was de eerste spreker en Bewonersorganisatie Leven in Schiebroek (LIS) was de laatste spreker.

Iedere inspreker krijgt 5 minuten spreektijd om de commissie toe te spreken. Aansluitend krijgt de commissie gelegenheid om vragen te stellen. Uiteindelijk heeft de commissie het punt anderhalfuur behandeld voordat er het was afgerond. Door deze uitloop en die van andere onderwerpen is besloten om het onderwerp verder op 14 juli te behandelen.

Voor bewoners is het belangrijk dat de onderwerpen die belangrijk zijn voor bewoners ook worden meegenomen in het traject. We hebben echter slechte ervaringen met bewonersparticipatie rondom RTHA. Ook ervaren we dat de punten die voor bewoners belangrijk zijn, vaak niet worden meegenomen in de verslaglegging. Het gaat dan over de gezondheid van de bewoners en de leefbaarheid van de betrokken wijken. Hierin heeft ook de overheid een zorgplicht.

Kortom, de 3 belangrijke punten die we in het nieuwe participatie traject minimaal terug willen zien.

  • Gezondheid van de bewoners
  • Milieuaspecten van het vliegverkeer
  • Opnemen krimpscenario van het vliegveld in de economische doorberekeningen.

In juli 2021 publiceerde onderzoeksbureau CE Delft dat verdere groei van Schiphol tot 540 duizend vluchten leidt tot welvaartsverlies in Nederland van zo’n 2,3 en 3 miljard euro. Dat blijkt uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die CE Delft heeft uitgevoerd voor de gemeente Aalsmeer. In de studie zijn de welvaartseffecten in beeld gebracht van een groeialternatief (540.000 vliegbewegingen) en een krimpalternatief (375.000 vliegbewegingen) ten opzichte van het huidige maximum van 500.000 vliegbewegingen op Schiphol. In een MKBA worden aan de hand van toekomstscenario’s, directe kosten en baten, maar ook effecten meegewogen die meestal niet (of beperkt) in geld worden gewaardeerd. Voorbeelden hiervan zijn klimaatemissies, luchtverontreinigende emissies en geluidsoverlast.

0
Shares