Skip to main content

Verslag Bewonersavond 10 januari uitbreidingsplannen RTHA

Verslag Bewonersavond 10 januari Uitbreidingsplannen vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

Op 10 januari 2017 werd een bewonersavond “Uitbreidingsplannen vliegveld RTHA” voor Hillegersberg door de Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek en Bewonersorganisaties InHillegersberg en 110-morgen georganiseerd. Ook vertegenwoordigers van het vliegveld RTHA waren aanwezig. Hieronder volgt een terugkoppeling.

Waarom juist nu deze avond?

Eéns per 10 jaar wordt een luchthavenbesluit vastgesteld door de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu. Eind dit jaar zal staatsecretaris Dijksma hierover een besluit nemen. Ter voorbereiding hierop hebben de Provincie Zuid Holland, Gemeente Rotterdam, Gemeente Schiedam en Gemeente Lansingerland onafhankelijk verkenner Joost Schrijnen aangesteld. Vanaf augustus 2016 is hij in gesprek geweest met verschillende instanties en personen. Op 1 november werd een inloopavond voor bewoners georganiseerd. Op deze avond zijn verschillende vragen geformuleerd en ingeleverd. Deze vragen worden gebundeld en zijn inmiddels gepubliceerd. Ook InHillegersberg en 110-morgen zijn bij deze inloopavond aanwezig geweest en hebben vragen ingeleverd over geluid, luchtkwaliteit en adequate handhaving van (nacht)vluchten. Dit traject zal uitmonden in een advies van de verkenner aan de Gemeenteraden en de Provinciale staten.

Opzet van het tijdspad:

Eind februari   Advies verkenner
Begin maart    Advies opstellen Gebiedscommissie HIS
Maart/ april    Behandeling advies in BR RTHA (Bestuurlijke regiegroep waarin vertegenwoordigd zijn Gedeputeerde, Provinciale Staten en de wethouders van de verschillende gemeentes)
Mei/ juni  

Advies wordt behandeld in de Gemeenteraden en deze gaat naar de Staatsecretaris I&M waarna een Besluit volgt

Eind 2017/ 2018   Besluit Staatsecretaris I&M

Doel van de avond is om de meningen van de bewoners te peilen zodat de Gebiedscommissie HIS en de Bewonersorganisaties haar standpunt kunnen bepalen. In december is eenzelfde avond voor de bewoners in Schiebroek georganiseerd. Hierna volgen dezelfde avonden voor Overschie (ligt het vliegveld). Ook is er een enquête uitgezet en de uitkomst wordt meegenomen in de bepaling van het definitieve standpunt.

Uitkomst avond

Margreet Hovenkamp van InHillegersberg is de gespreksleider. Een algemene presentatie over de huidige stand van zaken en ontwikkelingen volgt door John Poot van CRO. CRO is het Commissie Regionaal Overleg van luchthaven Rotterdam. Hierin zijn vertegenwoordigd de Provincie Zuid-Holland, Gemeentes en bewonersorganisaties van Rotterdam, Schiedam en Lansingerland en de luchthaven. John Poot neemt hieraan deel als vertegenwoordiger van de bewonersorganisatie van Rotterdam.  

Hierna gaan de 80 bewoners in 8 groepen uiteen onder leiding van een tafelheer, de tafelheren zijn de leden van de Gebiedscommissie en tevens vertegenwoordigers van de verschillende partijen. De discussies zijn levendig en de bewoners zijn betrokken. Ze maken zich zorgen over de verschillende ontwikkelingen in hun wijk. Veel bewoners hebben zich goed voorbereid en diverse rapporten geanalyseerd.

Reactie Bewoners

-) Bewoners uiten hun zorgen over de luchtkwaliteit van de wijk en de cumulatieve effecten ervan.

Naast de uitbreidingsplannen van het vliegveld wordt ook de snelweg A13A16 aangelegd en staan er opnieuw files op de Molenlaan. Bij de plannen en de huidige modellen wordt uitgegaan van de huidige situatie en niet vanuit de nieuwe situatie. Daarnaast is er weinig bekend over de effecten van (ultra)fijn stof. Ook longartsen hebben hun zorgen hierover geuit.

Recentelijk is de eerste grote publicatie gepubliceerd waaruit blijkt dat bewoners die dichtbij de snelweg wonen een verhoogd risico hebben om sneller dement te worden (the Lancet, 7 januari 2017).

-) Geluid is ook een groot aandachtspunt. Toename van vluchtverkeer geeft extra overlast. Nu worden bewoners al gewekt om 7 uur wanneer de eerste vluchten beginnen. Vraag wordt gesteld of het vertrek en landen van de vliegtuigen niet beter over de dag kan worden gespreid zodat de overlast minder wordt.

-) Handhaven van het vliegverkeer op het huidige niveau.

-) Betere handhaving van het nachtregime.

-) Er is weinig geloof in het melden van klachten omdat er weinig mee wordt gedaan.

-) Tijdens de discussies ging de tendens van neutraal naar negatief over de uitbreidingsplannen.

-) Draagvlak voor uitbreiden van de maatschappelijke vluchten (helikopter), er is nauwelijks draagvlak voor het uitbreiden van de commerciële vluchten (toeristen).

-) Op papier is de uitbreiding economisch rendabel (volgens het model). Hierin is als winst een kortere reistijd opgenomen. Voor geluid en luchtkwaliteit is de factor 0 vastgesteld.

-) Grote twijfels over het economische model omdat de reistijd als een grote economische plus in het model is opgenomen. Ook is in het model voor de luchtkwaliteit en gezondheid een nul meegenomen. Reistijd voor zakenvluchten of toeristen heeft een andere waarde.

-) Ook zijn er bewoners aanwezig die positief staan ten opzichte van de uitbreidingsplannen van het vliegverkeer.

Uitdaging voor het vliegveld

Waar blijft het nationale mobiliteitsplan?

Rotterdam profileert zich als actief in sport en duurzaamheid. Hoe past de uitbreidingsplannen van het vliegveld hierin?

Rotterdam is een stad met ambities. Behoefte aan de ambitie: de stilste luchthaven van Europa.

Behoefte is aan duurzame economische groei.

Behoefte is aan metingen van (fijn) stof. Dit is een grote onbekende en een grote zorg voor de toekomst. Wat is het huidige gehalte in de wijk? Belangrijk voor de gezondheid van de bewoners en de ontwikkelingen rond ons heen. Behoefte voor aandacht voor gezondheid en leefkwaliteit voor de bewoners en oproep aan de stad. Toon lef!

Afronding van de avond

Henk Kamps, voorzitter van de Gebiedscommissie sluit de avond af. Gebiedscommissie HIS zal op basis van deze avond en de avond in Schiebroek en de enquête een advies voor de Gemeente Rotterdam maken. De discussies zijn levendig waardoor de avond uitloopt en ondanks dat velen de volgende dag weer moeten werken blijft het merendeel van de ruim 80 bewoners. Ook bewonersorganisatie InHillegersberg zal een reactie schrijven. Wilt u hierbij betrokken zijn, meldt u zich aan bij info@inhillegersberg.nl.

pdfPresentatie RTHA plannen.pdf581.88 KB

0
Shares