Skip to main content

Dorps wonen in een wereldstad

In bijgaande link kunt u het gebiedsplan en de bijbehorende DINschema's (DIN= Doelinstellingen Netwerk) - Behoud DIN en Verbeter DIN - lezen.

Vanuit een bakfiets overhandigde 21 juli 2014 de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek haar plan ‘Dorps wonen in een wereldstad’ aan wethouder Langenberg (bestuur en organisatie). Hiermee is zij het tweede gebied, na Pernis, dat het gebiedsplan heeft ingeleverd. De andere twaalf gebieden zijn ook in de afrondende fase.

DORPS WONEN IN EEN WERELDSTAD

Dat is de pakkende en veelzeggende titel van het gebiedsplan voor Hillegersberg-Schiebroek dat op 15 juli j.l. door de gebiedscommissie werd vastgesteld.

Ondanks de relatief korte tijd en dus de grote tijdsdruk waaronder dit plan tot stand moest komen, is het toch gelukt een goed en ambitieus resultaat neer te zetten. Ook heel belangrijk is dat dit plan vooral tot stand kon komen door de participatie van veel betrokkenen in de wijk(en). Stakeholders, bewonersorganisaties, verenigingen, belangengroeperingen en individuele bewoners konden op een drietal avonden hun ideeën en wensen voor dit plan inbrengen.

Waarom is dit gebiedsplan nu zo belangrijk? Welnu, de dit voorjaar opgeheven deelgemeenten kenden een flink aantal bevoegdheden en hadden voor de realisatie van hun taken en plannen een fors budget ter beschikking. Dat geld is nu teruggevloeid naar de gemeentelijke begroting en de uitvoering van alle taken en werkzaamheden is opgedragen aan een aantal gemeentelijke clusters. Zo maken o.a. de Roteb, Stadsbeheer en Gemeentewerken nu deel uit van het cluster Stadsbeheer.

Verder zijn er de clusters Maatschappelijke Ontwikkeling, Dienstverlening en Stadsontwikkeling.

De gemeenteraad beslist voortaan hoe en vooral ook waar de clusters deze gelden moeten besteden. De gebiedscommissies zijn dus niet meer uitvoerend en hebben in de basis geen echte beslissingsbevoegdheden meer, maar vormen adviesorganen voor de gemeenteraad en het college van B&W. In veel gevallen is het advies van de gebiedscommissie echter een zogenaamd kwalitatief advies. Dat is een zwaarwegend advies, waar het college slechts met argumenten onderbouwd van kan afwijken.

Er zijn in Rotterdam 14 gebieden, die allemaal veel wensen en verlangens hebben. Een aantal van deze gebieden kennen (grote) problemen. Verhoudingsgewijs scoort Hillegersberg-Schiebroek al jarenlang hoog op de veiligheidsindex en de sociale index.

Alle reden dus om te vrezen dat nu de gemeentelijke financiën anders worden verdeeld, het meeste geld naar die gebieden gaat waar de problemen het grootst of in elk geval groter dan in Hillegersberg-Schiebroek zijn. Temeer daar de gemeente Rotterdam de komende tijd doorgaat met het nemen van allerlei bezuinigingsmaatregelen.

Om die reden is het gebiedsplan zo belangrijk. Voorkomen moet immers worden dat door het overhevelen van gelden naar die gebieden Hillegersberg-Schiebroek zodanig achteruit holt en uiteindelijk ook in een situatie terecht komt waarin weer allerlei extra maatregelen nodig zijn om de dan gerezen problemen weer op te lossen. Daarnaast zijn er in sommige delen van Schiebroek, 110-Morgen en het Kleiwegkwartier zeker problemen die om extra aanpak vragen, zoals (stille) armoede, taalachterstand, voortijdige schoolverlating en sociaal isolatie. Het gebied kent relatief veel ouderen en de veranderingen in en bezuinigen op de zorg doen het ergste vrezen voor de nabije toekomst.

Met het gebiedsplan moet dus gepoogd worden om het college en de gemeenteraad te overtuigen van de noodzaak om ook voor Hillegersberg-Schiebroek voldoende financiële middelen aan de clusters beschikbaar te stellen om het huidige kwaliteitsniveau van wonen en leven minimaal te behouden en om de problemen die er her en der ook zijn op te lossen. Zodat we dorps kunnen blijven wonen in een wereldstad. Of dat gaat lukken zal de tijd leren.

Ton van Eijsden
lid gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek
namens Bewoners!HIS

0
Shares