Skip to main content

Speerpunten voor gebiedsplan Hillegersberg-Schiebroek

Bewonersorganisatie Oud Hillegersberg (BOH) vraagt aandacht voor funderingsproblematiek, het groene karakter van de buurt en verkeersveiligheid.
Het zijn de speerpunten als inbreng voor het gebiedsplan Hillegersberg-Schiebroek.

We hebben dat mondeling toegelicht tijdens een recente bijeenkomst met de gebiedscommissie.

20140326 161356 resized

1. Grondwater- en funderingsproblematiek

In Oud Hillegersberg wordt nadrukkelijk aandacht voor grondwater- en funderingsproblematiek gevraagd. Door de te lage grondwaterstand kan paalrot optreden.

Sinds de jaren ‘70 wordt er in Oud Hillegersberg jaarlijks een aantal woningen van nieuwe fundering voorzien. Dit brengt hoge kosten voor de eigenaren met zich mee.

De commissie grondwater van de Bewonersorganisatie Oud Hillegersberg (BOH) heeft de afgelopen periode de problematiek in kaart gebracht. Daarbij zijn ook maatregelen in beeld gebracht om de oorzaak aan te pakken. Om de jaarlijks voortschrijdende paalrot te stoppen is voortvarende uitvoering van deze maatregelen noodzakelijk.

Bewoners kunnen zelf niet of nauwelijks de grondwaterstand onder hun woning beïnvloeden, daarom is samenwerking gezocht met de gemeente en het hoogheemraadschap. Ook is samenwerking gezocht met het Kleiwegkwartier. Daar speelt op dit moment een urgente situatie waarbij de oorzaken  vergelijkbaar zijn met die in Oud Hillegersberg.

 

Voorgestelde maatregelen zijn onder andere:

-         peilverhoging van het oppervlaktewater (peilbesluit)

-         vervanging van oude (lekke, drainerende) riolen

-         toevoer van regenwater naar het grondwater door infiltrerende bestrating in   

        openbaar gebied

-         afvoeren van regenwater van daken naar tuinen

 

Tevens is het belangrijk te zorgen dat bij grote projecten zoals  de aanleg van de A13/A16 de bemaling van bouwwerken (tunnels) niet tot een grote daling van het  grondwater leidt. Over deze maatregelen zijn afspraken gemaakt met gemeente en hoogheemraadschap. Het is echter zaak de vinger aan de pols te houden in zake de spoedige uitvoering.

 

Actie korte termijn:

-       het vervangen van riool in de Adriaen van de Doeslaan en waterdoorlatende  

        bestrating toepassen

-       in 2015 starten met vervangen riool in Straatweg

 

2. Behoud en versterking kernwaarden: groen en recreatief

 

De BOH hecht groot belang aan behoud van de rustige en het groene, landschappelijke karakter van de plassen en de Rotte met hoge recreatieve waarde, ook voor het hele noordelijke deel van de stad. Hierbij past dus bijvoorbeeld  niet de intensieve bebouwing of  hoogbouw op locaties als Van der Valk en Lommerrijk.

Het is zaak om de fiets en wandelpaden goed te onderhouden en de Rotte en Plassen aantrekkelijk te houden en te maken voor een breed publiek. De groene dooradering van de wijken kan worden versterkt. Door de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) is hiervoor een tienpuntenplan opgesteld, dat wordt ondersteund door de BOH.

Actie korte termijn:

-       onderhouden deel van C.N.A. Looslaan naar Straatweg (zwerfvuil weg, maaien,    

        kappen in overleg met bewoners)

 

3. Verkeersveiligheid in Oud Hillegersberg

 

De verkeersveiligheid in Oud Hillegersberg kan worden bevorderd door:

-         sluipverkeer te weren en extra verkeer te voorkomen (zoals bij heropening oude

        ingang Plaswijckpark).

-         aandacht voor toenemende parkeerdruk

-         veilige schoolroutes

-         eigen trambaan lijn 4 op Straatweg, afgeschermd van overig verkeer, zodat tram

        ongehinderd kan rijden (ook in piekuren)

-       aandacht voor rotonde Argonautenweg/Ringdijk, waar fietsende schoolkinderen   

        vaak vlak naast auto's rijden (door fietspaden verder naar buiten te leggen, zodat

        auto's zelfs in twee banen naast elkaar kunnen rijden, goed voor de doorstroming)

Verder is het belangrijk voor Oud Hillegersberg om een goede ov-verbinding (tram) te houden met de stad.

Actie korte termijn:

-       ondersteunen bij de stad dat Plaswijckpark niet de oude entree heropent (na   

        uitspraak Raad van State)

-       aanpassen herinrichting parkeerterrein voor Olympusflat zodat er geen    

        haaksparkeren op de fietsroute is (gaat ten koste van 1 boom, maar er is ruimte 

        om nieuwe bomen te planten)

0
Shares