Skip to main content

Toelichting op het hydrologisch onderzoek A13/A16

Bij A13/A16 planning wordt al in een vroeg stadium rekening gehouden met het effect op het grondwater dat in veel wijken van Hillegersberg nu al te laag staat (Kleiwegkwartier en Oud Hillegersberg). Hiertoe is in opdracht van RWS een grondig onderzoek uitgevoerd door de ingenieursbureaus Witteveen en Bos en Arcadis naar de bodemkundige en waterhuishoudkundige situatie van de ruime omgeving van de nieuwe weg. Dit grondige onderzoek is baanbrekend in het Rotterdamse! 

Het plan gebied en omgeving blijken kwetsbaar te zijn voor beïnvloeding van het dieper grondwater. In kaart gebracht is welke effecten de tunnelbouw met gangbare bouwmethoden op het grondwater zou hebben. En daarbij is gekeken naar wat wel kan, wat niet kan. 

In het Lage Bergse Bos is het maaiveld -4/-5 meter NAP. De tunnels onder de vaarten (Rotte en Ringdijk) komen ongeveer  op een diepte van - 13 meter te liggen. In het Lage Bergse Bos gaat het om half verdiepte ligging van de tunnel: - 4 meter NAP.

Al met al gaat het om een lang traject in een slappe bodem. Gebruikelijk is om in dergelijke omstandigheden bouwputten te graven met damwanden eromheen en vervolgens het grondwater weg te pompen om zo doende droog te kunnen bouwen in de bouwput.

Bij bodems die bestaan uit klei en veen beweegt water minder gemakkelijk door de boden, daarom is het effect bij het onttrekken van grondwater beperkt. Maar bij zandbodems, omdat zand goed doorlatend is, zijn de effecten van wegpompen van grondwater tot over grote afstand te merken. Wat blijkt: het tracé van de nieuwe weg doorsnijdt 3 zones met een zandbodem: zandduinen en geulen. Het wegpompen van water in de zandlagen onder de mogelijke bouwputten zou in heel Hilegersberg effect hebben. En wel zodanig effect dat de grondwaterstand onder de woningen van de wijken die gebouwd zijn op houten palen aanzienlijk zou dalen, in de orde van grootte van enkele decimeters.

De onderzoekers en RWS vinden dit een onaanvaardbaar groot effect. Besloten is om daarom geen bemalingen van diep grondwater toe te staan, er kan daarom niet in bouwputten met bemaling worden gebouwd. De aannemer zal andere bouwmethoden moeten toepassen, zoals bijvoorbeeld gebruikmaken van onderwaterbeton (net als bij de Markthal). De onderzoekers doen ook nog andere aanbevelingen voor de bouwfase om er voor te zorgen dat er geen negatieve effecten optreden op de grondwaterstand.

Inmiddels heft de vergunning verlenende instantie, het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard ook besloten om geen vergunning te verlenen voor bemalingen bij de bouw van deze weg.

pdf160627 1AW grondwater A16.pdf4.09 MB

Laat reactieformulier zien
0
Shares