Skip to main content

Presentatie Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos 14 oktober 2020

Op 14 oktober werd door Staatsbosbeheer een webinar georganiseerd. Een presentatie van het ontwerpboek Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos werd gegeven. Daarna konden de deelnemers vragen stellen. Hieronder een samenvatting van de vragen en antwoorden.

Ontwerp algemeen

Het ontwerp kan op de website van het recreatieschap worden bekeken, project Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos. In dit ontwerpboek is per onderdeel een omschrijving opgenomen en geeft een beter beeld van het gehele ontwerp dan in de presentatie is toegelicht. Het is een 'definitief ontwerp'. Betekent dit dat er geen wijzingen meer in aangebracht kunnen worden? In principe worden er geen wijzigingen meer in het ontwerp aangebracht.

Er zijn enkele rechthoekige percelen in het plan, deze zijn wit en lijken niet mee te doen in het inrichtingsplan. Gaat het daar om particulier eigendom? De witte delen in het ontwerp zijn in particulier bezit en maken geen onderdeel uit van het ontwerp. Het betreft het paardeneiland en de nieuwe manege.

Het is een ambitieus plan dat veel geld zal kosten. Zijn er ook diverse varianten van het inrichtingsniveau bedacht van bijvoorbeeld basis tot optimaal, afhankelijk van de financiële middelen? In het ontwerp is uitgegaan van het hoogste ambitieniveau. Voor de realisatie van het ontwerp wordt gezocht naar aanvullende financiële middelen. Het ontwerp is zo opgesteld dat er gefaseerd kan worden uitgevoerd waarbij stappen gemaakt worden voor wat we in ieder geval moeten doen om geen afbreuk aan het plan te doen. Is dit plan tot in detail uitgewerkt of is er nog vrijheid voor praktische invulmogelijkheden. Het is een maatvast ontwerp, in de uitwerking naar het uitvoeringontwerp kan er op onderdelen afgeweken.  Is een groeimodel voorzien, bijvoorbeeld nu een basis met de mogelijkheid dit later uit te bouwen afhankelijk van het beschikbaar komen van financiële middelen? Het ontwerp voorziet in een zodanige opbouw dat stapsgewijs het ontwerp gerealiseerd kan worden in relatie tot het beschikbare budget en ja een aantal basisonderdelen kunnen aangevuld worden als hoger ambitieniveau bij beschikbaar krijgen van budget.

Parkeren

Voor onder andere de parkeerplaatsen is een verkeersstudie op basis van parkeeronderzoek uitgevoerd, dit onderzoek is nog niet afgerond. Bij nadere uitwerking zal met betrokken partijen naar het aantal parkeerplaatsen worden gekeken. In het ontwerp is uitgegaan van het hoogste ambitieniveau met als doel parkeren op 3 locaties waarbij er mogelijkheden zijn tot uitbreiding van deze parkeerplaatsen.

Blijft de Hogelanddreef richting Mahlersingel bereikbaar voor auto's?  Ja, de Hogelanddreef richting Mahlersingel blijft bereikbaar voor auto’s (zie ook de detailwerking op pagina 32). De parkeer capaciteit aan de oostkant lijkt erg krap. Het gevolg zou kunnen zijn dat mensen langs de weg gaan parkeren of bij  de Manege Hillegersberg. Dat is zelfs nu al zo. In het ontwerp is uitgegaan van het hoogste ambitieniveau waarbij er mogelijkheden zijn tot uitbreiding van parkeerplaatsen ( Zie pagina 38 en 39).

Parkeerplaats Muizenplaats. Toezegging was dat capaciteit van Muizen- en Konijnenplaats in zijn totaliteit op de nieuwe Muizenplaats gelijk zou blijven. Muizen en Konijnenplaats bieden nu plaats voor in totaal 227 auto’s (80 + 147). De nieuwe Muizenplaats biedt plaats aan 190 auto’s, terwijl de parkeerdruk alleen maar zal toenemen als gevolg van terugbrengen totaal aantal plaatsen in LBB en als gevolg van kwaliteitsimpuls LBB. Conclusie: minder parkeerplaatsen en meer vraag naar PP leidt tot enorme toename parkeerdruk/ zeer onwenselijk.

De huidige eekhoornplaats (locatie van de a16 expo) en het hoekje bos wordt omgevormd wordt naar bos.

Beplanting en flora en fauna

De beplanting wordt met veel diversiteit aangebracht, daarnaast worden natuurvriendelijke oevers aangebracht. (zie ook pagina 9). Er is per deelgebied voor grote diversiteit in samenstelling van soorten gekozen. In het ontwerpboek is per deelgebied het beplantingsplan opgenomen. In het eilandenrijk komen er meer plekken met vernatting, zoals beschreven op pagina 101. Hierdoor zullen een aantal lage plekken bos vernatten en zich omvormen tot moerasbos, dit laten we op een natuurlijke manier tot stand komen. Een groot deel staat al vol met vochtminnende bomen.  

De runderen blijven er lopen.

Honden

Wat is het hondenbeleid? Hoe wordt er omgegaan met loslopende honden? Voor het gehele Rottemerengebied wordt een hondenbeleid opgesteld. Het aanwezige hondenstrand blijft gehandhaafd.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die sturen naar dit emailadres:

rottemeren@staatsbosbeheer.nl

0
Shares