Skip to main content

Stikstofuitspraak: van invloed op de A16 Rotterdam?

In mei 2019 heeft de Raad van State zich uitgesproken over de toepassing van het PAS, het Programma Aanpak Stikstof. Door die uitspraak is de voortgang van projecten in de bouw, landbouw, industrie en infrastructuur onzeker geworden. De aanleg van de A16 Rotterdam gaat gewoon door. De minister van Waterstaat en Infrastructuur (I&W) informeert eind november de Tweede Kamer over de precieze gevolgen voor de infrastructuur.      

Programma Aanpak Stikstof

De overheid wil de hoeveelheid stikstof in de natuur (stikstofdepositie) terugdringen. Daarvoor introduceerde zij in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma is gericht op het versterken van de natuur en het maakte tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk. Dit deed het PAS door:

  • te voorzien in natuurherstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden waar te veel stikstof is. Bijvoorbeeld door stikstof uit de bodem versneld te verwijderen door maaien of plaggen, of door het natuurlijke leefgebied te verbeteren door duinen weer te laten stuiven of hydrologische maatregelen te nemen;
  • te voorzien in maatregelen waardoor er minder stikstof terecht komt in deze Natura 2000-gebieden. Bijvoorbeeld door de aanscherping van normen voor de maximale uitstoot van ammoniak uit stallen en het besluit emmissiearme huisvestig.

Het PAS maakte het ook mogelijk om stikstof uitstotende activiteiten toe te laten, vooruitlopend op de positieve effecten van PAS-maatregelen. Daar heeft de Raad van State een stokje voor gestoken. Volgens de Raad is het vooraf toestemming geven in strijd met de Europese Habitatrichtlijn.

Consequenties voor A16 Rotterdam

De uitspraak van de Raad van State raakt tal van projecten in Nederland. Daaronder ook infrastructuurprojecten zoals het project A27/A12 Ring Utrecht. De realisatie van de A16 Rotterdam gaat conform planning door. Er zijn geen Natura 2000 gebieden in de directe omgeving van de A16 Rotterdam. Verschillende ministeries onderzoeken momenteel de precieze consequenties van de uitspraak van de Raad van State. Eind november vindt het zogenaamde Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) overleg plaats. Dan informeert minister Cora van Nieuwenhuizen van I&W de Tweede Kamer over de exacte gevolgen van het PAS voor de  infrastructuur. Naar verwachting is dan er ook absolute zekerheid over de A16 Rotterdam.

0
Shares