Skip to main content

Informatieavond verkeersvisie Rottemeren

Op donderdag 16 mei 2019 heeft het recreatieschap Rottemeren een eerste informatieavond georganiseerd met betrekking tot de verkeersvisie voor het gehele gebied. De projectleider van het recreatieschap Erik Rumpff legt uit wat het doel van de avond is en waarom de avond is georganiseerd. Het doel van de avond is om knelpunten uit het gebied op te halen met betrekking tot verkeer, parkeren en fiets. Deze knelpunten worden meegenomen in de analyse van het gebied om te komen tot een verkeersvisie. De verkeersvisie zal vervolgens een bouwsteen vormen voor het op te stellen ontwikkelplan voor de Rottemeren.

Het recreatieschap heeft Royal HaskoningDHV gevraagd ondersteuning te bieden bij het tot stand komen van de verkeersvisie. Vanuit Royal HaskoningDHV is Thomas te Lintel Hekkert aanwezig als projectleider. Thomas geeft een korte toelichting op het proces om te komen tot de verkeersvisie voor dit gebied. Om zoveel mogelijk informatie uit het gebied en van de gebruikers te achterhalen worden diverse onderzoeken uitgevoerd:

  • Parkeeronderzoek op de meeste parkeerterreinen in het gebied
  • Verkeerstelling voor zowel auto- als fietsverkeer
  • Kruispuntobservaties op vier locaties in het gebied
  • Online enquête opengesteld om knelpunten te delen met de projectgroep
  • Informatieavond om knelpunten van de betrokkenen op te halen
  • Enquête afnemen in het gebied zodat ook de gebruikers knelpunten kunnen meegeven

Al deze data moeten leiden tot een overzicht van knelpunten in het gebied. Het eindresultaat moet  inzichtbieden  in het gebruik van het gebied en de grootste knelpunten binnen de Rottemeren.

Nadat de knelpunten bekend zijn zal samen met een deel van de betrokkenen in een klankbordgroep worden nagedacht over de wijze waarop de knelpunten kunnen worden opgelost.  Het resultaat van deze bijeenkomsten zal worden terug gekoppeld op een volgende informatie avond.

Het uiteindelijke resultaat van dit proces is een verkeersvisie waarin maatregelen worden voorgesteld die de knelpunten op verkeerskundig gebied verbeteren en de inrichting van het gebied beter aan laat sluiten bij de behoefte die aanwezig is bij de gebruikers. Deze visie zal als bouwsteen worden ingebracht in het ontwikkelplan van de Rottemeren. Tijdens het verder uitwerken van het ontwikkelplan zal worden onderzocht op welke wijze het mogelijk is de maatregelen uit de verkeersvisie op te nemen in het ontwikkelplan.

Resultaat informatieavond

Tijdens de informatieavond hebben alle aanwezigen samen met de projectgroep aan de hand van vier thema’s zoveel mogelijk knelpunten benoemd. De vier thema’s waren parkeren, autoverkeer, fietsers en overig. Tijdens de avond zijn veel punten aangedragen. Al deze punten zijn verwerkt op de kaart van het gebied en opgenomen in een overzichtstabel. Daarin staan 20 knelpunten vermeld en 46 wensen tot verandering.  

Informatie online delen

Mensen kunnen ook online knelpunten, wensen en ideeën delen. Dat kan op een interactieve kaart op de website: www.royalhaskoningdhv.com/rottemeren.

0
Shares