Skip to main content

Verslag van de 2e gebiedstafel voor de A13/A16

Op maandagavond 10 maart j.l. is al weer de 2e gebiedstafel voor de A13/A16 gehouden.

Aanwezig waren de vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, het Recreatieschap, het Hoogheemraadschap, de gemeente Rotterdam, de gemeente Lansingerland, een landschapsarchitect, vertegenwoordigers van belangengroepen en betrokken bewoners.

Ditmaal op locatie bij VV Hillegersberg aan het Duivenpad 10 Rotterdam is in een tweede avondvullende gespreksronde gediscussieerd over de knelpunten en aandachtspunten voor de aanleg van de snelweg door het Lage bergse Bos.

Het plan en plangebied.

Op ons verzoek is een werkmaquette van het tracee tussen de Rotte en de Grindweg/Bergweg-Zuid gemaakt. Met deze maquette als onderlegger is gestudeerd op onderdelen als

-      het verloop van wandel- en fietspaden

-      de waterlopen en waterpartijen

-      de parkeerterreinen

-      de bereikbaarheid van het park en de beide restaurants

-      de bomen- en groenpartijen.

-      de toegangsroutes vanuit de wijk

Hoogheemraadschap en waterhuishouding.

In een korte uitleg door het Hoogheemraadschap is benadrukt dat de waterhuishouding voor de gehele wijk en het park wordt verzorgd door enkele gemalen  De lage ligging van het gehele gebied, meer dan 5.0 m onder het NAP, en het feit dat de wijk omringd wordt door dijken maakt dat de gemalen van vitaal belang zijn.

Historie van het gebied en de molens.

In de vorige gebiedstafel is gevraagd om de oorspronkelijke molengang langs het Hazenpad te behouden en zelfs te verbeteren. De gedachte om langs de toekomstige aarden wal een watergang met twee molenstompen en twee fundaties van molens zichtbaar te maken leeft.

De uitvoering en de voorbereiding.

Van groot belang voor de leefbaarheid de komende jaren is het behoud van zoveel mogelijk bomen, bossages en de aanwezige structuur.

Tot slot.

De inbreng van de belanghebbenden was zeer waardevol, zeker ook omdat eenieder een positieve attitude had. Wij hopen dat deze avonden hun vruchten af zullen werpen. Zodra de datum voor de volgende gebiedstafel bekend is wordt deze hier gepubliceerd.

Meer informatie is te vinden in het ambitiedocument opgesteld door G.Z-H in opdracht van Recreatieschap Rottemeren. In dit overzichtelijke 42 pagina tellende document wordt dieper ingegaan op de gevolgen van de aanleg van een landtunnel.

Ir. I. Douwes

Bestuurslid Ruimtelijke Ordening

Bewonersorganisatie Molenlaankwartier/

Community InHillegersberg

 

 

0
Shares