• Rubrieken
  • Nieuws

Nieuws

Volg hier het laatste nieuws over alle onderwerpen die op deze website te vinden zijn.

Aanleg en inpassing A13/A16 in Ommoord- Terbregse veld

Verkiezingsdebat op 11 februari 2014 - (zie persbericht).

In aanwezigheid van fractievoorzitters, raadleden en partijleden van de Rotterdamse politieke partijen presenteert de bewonersorganisatie Ommoord het plan om de snelweg door het Terbregse Veld te voorzien van een glazen overkapping. tunnel 664x302 tunnel2 664x442tunnel3
Door Movares ontwikkeld als ´de duurzame weg´ levert de wijk en omgeving een oplossing zonder geluidsoverlast en fijnstof uitstoot. De kosten voor de overkapping worden geraamd op € 30 miljoen extra. Paul Scheublin (bewoner) meldt dat er gestudeerd wordt op een betaalbare opzet. Het plan voor de overkapping is in Nederland nog niet eerder gerealiseerd, met welke reden? Tevens wordt opgemerkt dat in de huidige opzet geluidschermen worden geplaatst. Deze vormen overigens geen oplossing voor het geluidsprobleem en zeker geen reductie van de uitstoot van fijn stof.
In het aansluitende debat wordt gepraat over de extra kosten voor de overkapping maar ook zeker over de aanleg van de weg. Er wordt aan de bestuurders gevraagd om te stemmen voor of tegen de overkapping, waarbij wethouder Baljeu (VVD) zich onthoudt van stemming. Een ding is duidelijk, de stad Rotterdam wil niet voor kosten opdraaien.
Over de inpassing van de snelweg in het landschap van het Terbregse Veld is nog veel onduidelijk...
Ruud van der Velden (De Partij v.d. Dieren) wil schoon openbaar vervoer. Opnieuw onderhandelen met rijk over pot met geld. Arno Bonte (groen Links) wil geld voor een volledig ondergrondse weg en komt het Rijk niet over de brug, dan gaat plan niet door. Christine Eskes (CDA) noemt alsnog het belang voor de Molenlaan om de enorme verkeersdruk te verminderen. Deze opmerking wordt weggejouwd. Tot slot vraagt Mark de Boer (Christen Unie-SGP) om tot nog eens goed te kijken naar de goede alternatieven die de afgelopen jaren zijn gepresenteerd.
De avond wordt beëindigd door de dienstdoende stadswacht, de discussies gaan in de wandelgangen door….

 

Ir. Ingrid Douwes
Bewonersorganisatie Molenlaankwartier

Eigen lijst bewonersorganisaties voor gebiedscommissie

De bewonersorganisaties in Hillegersberg en Schiebroek doen mee aan de verkiezingen op 19 maart voor de nieuwe gebiedscommissie, de opvolger van de deelgemeente. De lijst is onder meer vertegenwoordigd op de kennismakingsbijeenkomsten op 12 en 28 februari.

Slogan klein

De lijst Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek heeft zich op 20 januari ingeschreven voor de verkiezingen. Die heeft geen politieke achtergrond en doelstellingen. De lijst voldoet aan de opzet van de gebiedscommissie dat die vóór en dóór de bewoners is. Door de steun van alle zes bewonersorganisaties in Hillegersberg en Schiebroek -die voor Oud Hillegersberg, Molenlaankwartier, Kleiwegkwartier, Schiebroek, Terbregge en 110 Morgen- denkt de lijst alle bewoners goed te kunnen vertegenwoordigen.

De inzet van de lijst is met zoveel mogelijk belangenorganisaties samen te werken, discussie te stimuleren en bewonersinitiatieven te activeren en te ondersteunen. Dat gebeurt aan de hand van aandachtspunten.

Aandachtspunten

Die aandachtspunten zijn: veiligheid, woonkwaliteit, groen, openbare ruimte, welzijn, kunst en cultuur, winkelstand, horeca, evenementen en verkeer. Bij veiligheid maakt de lijst zich sterk voor sociale veiligheid en verkeerssituaties. Als het gaat om woonkwaliteit en leefomgeving vindt de bewonerslijst de eigenheid van de wijken van groot belang. Ook het goed en voldoende onderhouden van het bestaande groen en de bestratingen en meedenken over groen- en waterbeleid wordt van belang geacht.

Een ander speerpunt is welzijn, met oog voor onder andere armoede die ook in dit deel van Rotterdam voorkomt. Op het gebied van kunst en cultuur wordt bijvoorbeeld gedacht aan het stimuleren van talent en om de samenhang in de wijken te versterken.

Er wordt gevraagd om bestrijding van leegstand van winkelpanden en spreiding van het aanbod van middenstanders. Tevens heeft elke wijk last van verkeersdrukte en parkeerproblematiek. En Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek wil de vinger aan de pols houden bij de aanleg van de nieuwe verbinding A13/A16. Ook blijft de vraag om goed openbaar vervoer actueel.

Oud Hillegersberg

Daarnaast heeft elke buurt eigen accenten die in de gebiedscommissie aandacht verdienen. Voor Oud Hillegersberg zal dit onder meer zijn de lage grondwaterstad, waardoor paalrot kan optreden. Tevens willen wij (BOH) het landschappelijke karakter van de plassen en de Rotte behouden.

De gebiedscommissie krijgt vooral een adviserend karakter en heeft een budget voor bewonersinitiatieven (zo'n half miljoen). Een gebiedsdirecteur ondersteunt namens de gemeente de commissie en is voor de leden het ambtelijk aanspreekpunt. Voor Hillegersberg-Schiebroek wordt de gebiedsdirecteur Linda Molenaar. Ze is bekend als deelgemeentesecretaris van Kralingen-Crooswijk.

Kandidaten lijst Bewoners! Hillegersberg/Schiebroek in beeld

Dit zijn de mensen die voor Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek namens de zes bewonersorganisaties kandidaat zijn bij de verkiezingen op 19 maart. We zijn hard bezig met campagne voeren, met nadenken over hoe we onze missie zo goed mogelijk duidelijk kunnen maken. Maar we vinden het ook belangrijk om de bewoners in onze wijken goed te informeren over wat er allemaal gaat veranderen. Daar gaat dit artikel over.

Gebiedscommissies in plaats van deelgemeente – wat verandert er in de praktijk?

Doordat de deelgemeente als bestuurslaag verdwijnt komt er een nieuwe situatie in Rotterdam. Met de gebiedscommissies krijgen bewoners meer invloed op de besluitvorming. Participatie organiseren is een belangrijke taak van de gebiedscommissies. Daarnaast wordt de bestuurlijke organisatie platter: er is straks nog maar één bestuurslaag waarin alle bevoegdheden zijn belegd: met een gemeenteraad, gebiedscommissies en college. De gebiedscommissie krijgt geen beslissingsbevoegdheid, de besluiten worden door het gemeentebestuur genomen. Gebiedscommissies hebben vooral een adviserende rol richting gemeenteraad. Zij halen hun overredingskracht dus niet uit formele bevoegdheden, maar uit plannen die een breed draagvlak hebben bij bewoners en ondernemers van de wijken in het gebied. De gebiedscommissies hebben de nadrukkelijke taak om de bewoners op allerlei manieren te betrekken bij het maken van plannen voor de wijk. Zij moeten participatie organiseren en initiatieven van wijkbewoners stimuleren, via allerlei bekende en ook nieuwe manieren, zoals crowdsourcing, digitale raadplegingen en wijkreferenda. De gebiedscommissie mag zich ook rechtstreeks tot de gemeenteraad wenden. Via de gebiedsdirecteur, die rechtstreeks onder de algemeen directeur van de gemeente Rotterdam valt, heeft de commissie korte lijnen met burgemeester en wethouders.

De gebiedscommissie beschikt ook zelf over geld, dat vooral bedoeld is om initiatieven van bewoners te realiseren.

Minder politiek, meer buurt. Dat is in essentie de reden waarom het systeem van gebiedscommissies in het leven is geroepen. Via de gebiedscommissies kunnen alle Rotterdammers – actieve buurtbewoners of ondernemers in een gebied – directer invloed uitoefenen op het wel en wee van hun wijken: door zichzelf verkiesbaar te stellen of door actief betrokken te zijn bij het maken van de gebiedsplannen voor hun gebied.

Gebiedskantoor blijft
Voor paspoort, rijbewijs en andere diensten blijft het kantoor op de Argonautenweg geopend. Daarin verandert dus in principe niets.

Naast de gebiedscommissie zijn er ambtenaren in het gebied werkzaam: de gebiedsdirecteur, gebiedsmanagers en gebiedsnetwerkers. Zij zijn er onder meer om toe te zien dat plannen die goedgekeurd zijn ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.  Zij zullen werken vanuit het kantoor aan de Argonautenweg.

Kandidaten presenteren zich
Er zijn twee avonden georganiseerd waarop u kennis kunt maken met alle kandidaten van alle lijsten in Hillegersberg-Schiebroek:

woensdag 12 februari in de Castagnet aan de Larikslaan voor de bewoners van Schiebroek en het Kleiwegkwartier

vrijdag 28 februari in Lommerrijk aan de Straatweg voor de bewoners van Hillegersberg en Terbregge

De avonden beginnen om 19.30, inloop vanaf 19.00 uur. Het staat uiteraard vrij om zelf een keuze te maken voor één van de avonden, allebei is ook goed!

U kunt hier de taken van de gebiedscommissie bekijken.
U kunt hier de uitgangspunten van Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek bekijken.

zie ook
www.bewonershis.nl
https://www.facebook.com/bewonershis
https://twitter.com/Bewoners_HIS

Rapport over grondwater aangeboden

De commissie Grondwater van de Bewonersorganisatie Oud Hillegersberg (BOH) overhandigt dinsdag 4 februari om elf uur op het stadhuis in Rotterdam haar eindrapport aan wethouder Alexandra van Huffelen (duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte) en hoogheemraad Chris van der Velden (Schieland). 

Lees meer

logo

Bewonersorganisatie

Volg ons op