Nieuws over grondwater

In deze rubriek wordt melding gedaan van actuele activiteiten van de commissie grondwater Hillegersberg. In 2016 wordt gewerkt naar het eind doel: een overeenkomst met gemeente en hoogheemraadschap over de te nemen maatregelen ter voorkoming van paalrot door grondwaterherstel.


Grondwater

Nieuwsoverzicht van commissie grondwater

De commissie grondwater Oud Hillegersberg (cgOH) heeft eind 2014 voor het bewonersinitiatief: “droge voeten, natte palen” een budget van de gebiedscommissie toegekend gekregen voor 2 jaar. Die periode loopt ten einde aan het eind van dit jaar.

Inmiddels kunnen wij onze doelen concreet formuleren:

1) In Oud Hillegersberg bij vervanging van rioleringen (voor 2021) ook gecombineerde infiltratie-drainageleidingen aanleggen, met in gebieden met een lage natuurlijke grondwaterstand (zoals rond donk) een grondwaterniveau dat 15 cm hoger is dan het peil van het oppervlaktewater; 

2) In Oud Hillegersberg en het Kleiwegkwartier bij vervanging van oude riolen en bij ruimtelijk beheer van de openbare ruimte, ook waterpasserende verharding en infiltratie-transport riolen aanleggen, dit mede om te voorkomen dat hemelwater door het rioolsysteem afgevoerd wordt;

3) In de Bloemenbuurt van het Kleiwegkwartier (zo spoedig mogelijk) water toevoeren gericht op een grondwaterniveau dat 20 cm hoger ligt dan het oppervlaktewater.

Lees meer

A16 Rotterdam, Grondwater

Toelichting op het hydrologisch onderzoek A13/A16

Bij A13/A16 planning wordt al in een vroeg stadium rekening gehouden met het effect op het grondwater dat in veel wijken van Hillegersberg nu al te laag staat (Kleiwegkwartier en Oud Hillegersberg). Hiertoe is in opdracht van RWS een grondig onderzoek uitgevoerd door de ingenieursbureaus Witteveen en Bos en Arcadis naar de bodemkundige en waterhuishoudkundige situatie van de ruime omgeving van de nieuwe weg. Dit grondige onderzoek is baanbrekend in het Rotterdamse! 

Lees meer

Grondwater

Opvolging bewonersavond 24 maart

Het heeft even geduurd voordat de beantwoording van alle vragen van de bewonersavond rond was, dit komt o.a. door de bestuurlijke lading van een en ander. Het verslag van de avond stond al langer op de website.

Lees meer

logo

Bewonersorganisatie

Volg ons op