Nieuws over grondwater

In deze rubriek wordt melding gedaan van actuele activiteiten van de commissie grondwater Hillegersberg. In 2016 wordt gewerkt naar het eind doel: een overeenkomst met gemeente en hoogheemraadschap over de te nemen maatregelen ter voorkoming van paalrot door grondwaterherstel.


inspreken bij HHSK

De cgOH heeft 1 juni 2016 ingesproken mede namens andere bewonersorganisaties bij de commissie Integraal Waterbeheer van het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard in vervolg op de zienswijze die de commissie heeft ingediend op het waterbeheersplan.

Lees meer

Grondwater

Aandacht voor grondwater door Schieland en Rijkswaterstaat

De commissie Grondwater van InHillegersberg heeft de aandacht van Hoogheemraadschap van Schieland en Rijkswaterstaat. Tineke van Oosten pleitte namens de commissie woensdag 28 oktober bij Schieland om Oud Hillegersberg en het Kleiwegkwartier  te erkennen als kwetsbare gebieden. Eerder deze maand was er overleg met Rijkswaterstaat over gevolgen van de A13/A16 voor de grondwaterstand.

De inspraak bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gebeurde tijdens de commissie Integraal Waterbeheer. Het verzoek is om gebieden met een lage grondwaterstand, zoals in Oud Hillegersberg en het Kleiwegkwartier, beter te beschermen door ze te benoemen tot kwetsbare gebieden. Volgens Tineke van Oosten heeft de commissie Integraal Waterbeheer van Schieland begrip voor de problematiek. De verantwoordelijk portefeuillehouder, hoogheemraad Dorenda Gerts, heeft toegezegd in 2016 in overleg te bezien wat kan worden gedaan aan de lage grondwaterstand.

Lees meer

A16 Rotterdam, Grondwater

A13-A16: dat betekent nieuwe bemalingen van grondwater

Binnenkort wordt de A13-A16 aangelegd, dat betekent nieuwe bemalingen van grondwater. Problematiek grondwateronttrekking Midden Delfland (artikel in NRC van 24 september, zie bijlage) lijkt op de problematiek HSL Kleiwegkwartier en bemalingen RandstadRail CS. Er wordt in de praktijk veel meer grondwater onttrokken dan vergund is. Dit komt door besparingen bij het ontwerp van bemalingen, het moet zo goedkoop mogelijk. En een project in uitvoering kun je niet meer stoppen. Dan volgt een aanpassing van de vergunning of een gedoogvergunning. De burger leidt schade. En ga je dan juridisch aantonen dat de schade het gevolg is van de bemaling? Dat lukt je niet, moet je ook niet proberen, zonde van de tijd, het verzandt in technische discussies waarop je kunt promoveren, maar daar heeft de burger niets aan. Het is ons inziens geen technische discussie meer, maar een maatschappelijke probleem geworden, wat vraagt om een aanpassing van de regelgeving.   

Lees meer

Grondwater

Veel te doen over riolering Straatweg en rest Rotterdam

De commissie Grondwater Oud Hillegersberg vreest meer paalrot als de gemeente Rotterdam geen maatregelen neemt. Dat bleek gisteren bij de inloopavond over de rioleringswerkzaamheden aan de Straatweg. Uitgerekend op dezelfde dag concludeerde de Rotterdamse rekenkamer dat de gemeente verantwoordelijk is voor slechte riolen en paalrot.

De commissie Grondwater denkt dat er wat kan worden gedaan aan funderingsproblematiek door verhoging van het grondwaterpeil (bij de werkzaamheden aan de Straatweg) en rekening te houden met dat peil door waterpasserende verharding.

Lees meer

Grondwater

Wat is bekend over funderingsproblematiek?

De commissie Grondwater houdt zich binnen InHillegersberg bezig met funderingsproblematiek, paalrot door te lage grondwaterstand. Enkele publicaties van de laatste jaren worden op een rijtje gezet.

Tot dit jaar opereerde de commissie Grondwater als onderdeel van Bewonersorganisatie Oud Hillegersberg (BOH), die met ingang van 2015 is opgegaan in InHillegersberg. Met de BOH werd in oktober 2013 een succesvolle, goed bezochte bijeenkomst gehouden met een presentatie van de problematiek en afspraken tussen de gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en de BOH. Tevens werd toen achtergrondinformatie verstrekt over de hoogte van het grondwater en oplossingen  om paalrot tegen te gaan. De toenmalige verantwoordelijke wethouder Alexandra van Huffelen kwam later terug op de bijeenkomst in een brief, met afspraken.

Lees meer

Grondwater

Riolering Straatweg aangepakt

De commissie Grondwater Oud Hillegersberg zal mede het woord voeren tijdens de informatieavond over de rioleringswerkzaamheden aan de Straatweg. Dat gebeurt dinsdag 8 september (19-21 uur) in Lommerrijk.

Dit najaar wordt begonnen met de vervanging van de riolering tussen de Korteweg (Tivolibrug) en de Berglustlaan. Met betrokkenen worden de werkzaamheden voorbereid in klankbordvergaderingen, waarbij ook de commissie Grondwater van InHillegersberg is vertegenwoordigd. In dat overleg presenteert de commissie een rapport met onderzoeksbevindingen die volgende week tijdens de inloopavond zal worden toegelicht.

Lees meer

Grondwater

Voortgang commissie Grondwater

Inhoudelijke voortgangsrapportage van het project afronding onderzoek verhoging grondwaterstand (periode november 2014 t/m juni 2015)

Op 7 november 2014 heeft de commissie grondwater Oud Hillegersberg (cgOH) als bewonersinitiatief het project “afronding onderzoek verhoging grondwaterstand” ingediend. De startdatum is 1 januari 2015, de einddatum 31 december 2016. Doelstelling is om in (Oud) Hillegersberg voortschrijdende paalrot als gevolg van de lage grondwaterstand tegen te gaan en zodoende te VOORKOMEN dat er verdere funderingsschade optreedt.

Lees meer

logo

Bewonersorganisatie

Volg ons op