InHillegersberg - A16 Rotterdam

Alles over de nieuwe snelweg. Wanneer gaan ze beginnen, hoe komt het eruit te zien? Je leest het allemaal in deze rubriek.

Verslag van de 2e gebiedstafel voor de A13/A16

Op maandagavond 10 maart j.l. is al weer de 2e gebiedstafel voor de A13/A16 gehouden. Aanwezig waren de vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, het Recreatieschap, het Hoogheemraadschap, de gemeente Rotterdam, de gemeente Lansingerland, een landschapsarchitect, vertegenwoordigers van belangengroepen en betrokken bewoners.
 • Aangemaakt op .

Presentatie A13/A16 door RWS

Tijdens de drukbezochte algemene ledenvergadering van afgelopen maandag 12 mei is er ruim tijd genomen om de voortgang van de A13/A16 te bespreken. Naast een eerste presentatie met de broodnodige afsluitende vragenronde, was er ook volop gelegenheid om verder te praten aan de hand van een maquette. 
 • Aangemaakt op .

Meepraten en meedenken over toekomstig beleid op 3 juni 19:30-22:00 op het gebiedskantoor aan de Argonautenweg.

Op de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersorganisatie Molenlaankwartier / InHillegersberg op 12 mei j.l. bleek weer eens hoe betrokken onze bewoners zijn. Ca. honderd mensen kwamen af op de kennismaking met de nieuwe gebiedsdirecteur Mw. Linda Molenaar en op de toelichting door Sasa Jankovic van Rijkswatertstaat op de jongste ontwikkelingen rond de A13/A16. Maar ook hebben we in een enquête gepeild welke zaken er naar het oordeel van de bewoners de komende jaren aangepakt moeten worden.
 • Aangemaakt op .

Inpassing A13/A16 nader bekeken

Er wordt mogelijk nader gekeken naar de landschappelijke inpassing van A13/A16. Dat is een resultaat van de afgelopen week gehouden bespreking door de raadscommissie EHMD. Deze commissie vergadert 22 april opnieuw over het onderwerp, maar dan over technische details van het traject. In de commissie ging het vooral over latere besluitvorming in verband met geluidsonderzoek. De gebiedstafels, waar belanghebbenden inspreken, willen echter dat het uitstel ook ruimte biedt voor andere onderzoeken. De commissieleden is het daardoor duidelijk geworden dat extra...
 • Aangemaakt op .

Inpassing A13/A16 nader bekeken

Er wordt mogelijk nader gekeken naar de landschappelijke inpassing van A13/A16. Dat is een resultaat van de afgelopen week gehouden bespreking door de raadscommissie EHMD. Deze commissie vergadert 22 april opnieuw over het onderwerp, maar dan over technische details van het traject. In de commissie ging het vooral over latere besluitvorming in verband met geluidsonderzoek. De gebiedstafels, waar belanghebbenden inspreken, willen echter dat het uitstel ook ruimte biedt voor andere onderzoeken. De commissieleden is het daardoor duidelijk geworden dat extra...
 • Aangemaakt op .

Woensdagavond 4 februari: A13/A16 weer terug in het nieuws!

Kom woensdag 4 februari (verwacht wordt vanaf 21:00) naar de Raadscommissie  EHMD in het Stadhuis, zaal 7 als ondersteuning van het beroep dat wordt gedaan op de Raadsleden  om in actie te komen voor een betere inpassing van de A13/A16.
 • Aangemaakt op .

Nieuwe verbinding A13/16 wordt 'superstil'

De nieuwe verbinding A13/16 aan de noordkant van Rotterdam krijgt extra stil asfalt. Dat is vandaag bekend gemaakt door de gemeentes Rotterdam en Lansingerland.
 • Aangemaakt op .

Gebiedscommissie adviseert over inpassing A13/16

Deze maand adviseert gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek over de inpassing van de nieuwe verbinding A13/16. Dit doet ze onder leiding van een nieuwe voorzitter. De gebiedscommissie moet vóór 1 juni het stadsbestuur informeren over de wensen ten aanzien van de aanleg van de A13/16. Dit gebeurt onder meer op basis van de onlangs gehouden participatieavond voor bewonersorganisaties en gebiedstafels.
 • Aangemaakt op .

Ontevredenheid over inspraak A13/A16

Deze week, dinsdag 26 en vandaag 29 mei, bespreekt de gebiedscommissie het advies over de nieuwe verbinding A13/A16. Namens InHillegersberg heeft Maria Kuster tijdens de inspraak van dinsdag 26 mei aandacht gevraagd voor de volgende punten, specifiek gericht op het gedeelte Lage Bergse Bos.
 • Aangemaakt op .

Slim

Ministeries staan er bepaald niet om bekend dat er openbare publicaties worden veroorzaakt die begrijpelijk zijn voor brede lagen van de bevolking. Te vaak is het taalgebruik wollig. Omslachtig ook. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een tekst bedacht die de burger rond de tafel wil krijgen om komende veranderingen blij en eendrachtig te bespreken. We citeren: ‘Het vinden van antwoorden op de huidige en nieuwe opgaven is een vraag voor de hele samenleving: burgers, bedrijven en overheden gaan samen en gelijkwaardig aan de slag, zodat zoveel...
 • Aangemaakt op .

College b en w: half verdiepte tunnel Bergse Bos

In een brief heeft het college van b en w gisteren het standpunt van de gemeente over de inpassing van de A13/16 aangegeven. Voor Hillegersberg is onder meer relevant dat door de aanleg van een tunnel op maaiveld er een verhoging in het landschap komt van acht meter.
 • Aangemaakt op .

Aanbieden petitie Tweede Kamer A13/A16

Dinsdag 30 juni zal tussen 13:30-13:45 uur een delegatie van vertegenwoordigers van belanghebbende  en bewoners een petitie aan de Tweede Kamer aanbieden. In deze delegatie is een vertegenwoordiger van InHillegersberg aanwezig.  U kunt deze petitie nog steeds ondersteunen via
 • Aangemaakt op .

Behandeling A13/A16 door I&M

Behandeling A13/A16 in vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu Op dinsdag 30 juni is er aan de leden van de Tweede Kamer Commissie voor Infrastructuur en Milieu (I&M) een petitie aangeboden waarin wordt gevraagd om meer tijd, geld en een beter participatieproces noodzakelijk voor een acceptabele A13/A16. In onderliggende document vind u onze argumenten. Deze petitie is in ruim een maand tijd door 2100 mensen ondertekend.
 • Aangemaakt op .

Vervolg ALV

Bestuurswisseling Aftredende bestuursleden zijn Ingrid Douwes en Jaap Cuperus. Maria Kuster was in het bestuur secretaris en wordt adviseur beleid. Frans Elderson is in zijn nieuwe rol als bestuurslid secretaris. Hartelijk dank en welkom! “Natte palen, droge voeten” is de titel van de presentatie van Sieb de Jong van de Commissie Grondwater tijdens de ALV. Hij gaat in op de achtergronden na een stukje geschiedenis van de wijk. De 3 oorzaken van paalrot zijn de verlaging van het polderpeil, lekkende riolering en bemalingen. Op 16 juli is de...
 • Aangemaakt op .

A13/16: Verdiepte tunnel Bergse Bos

Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) wil tien miljoen extra uittrekken voor verdiepte aanleg (tot 4 meter onder het maaiveld) van de nieuwe rijksweg A13/A16 bij het Bergse Bos. Het is één van de aanpassingen die vandaag door de gemeenteraad van Rotterdam worden besproken. Critici vinden de toezeggingen van de minister 'mager'.
 • Aangemaakt op .

Minister wacht niet langer op Rotterdam

Al is er nog geen akkoord over de inpassing van rijksweg A13/A16, de inspraakprocedure voor de aanleg ervan wordt gestart. Zo reageert minister Melanie Schultz (Infrastructuur) op het standpunt van de Rotterdamse gemeenteraad om weer te gaan praten over aanpassingen van het plan.
 • Aangemaakt op .

A13-A16: dat betekent nieuwe bemalingen van grondwater

Binnenkort wordt de A13-A16 aangelegd, dat betekent nieuwe bemalingen van grondwater. Problematiek grondwateronttrekking Midden Delfland (artikel in NRC van 24 september, zie bijlage) lijkt op de problematiek HSL Kleiwegkwartier en bemalingen RandstadRail CS. Er wordt in de praktijk veel meer grondwater onttrokken dan vergund is. Dit komt door besparingen bij het ontwerp van bemalingen, het moet zo goedkoop mogelijk. En een project in uitvoering kun je niet meer stoppen. Dan volgt een...
 • Aangemaakt op .

Informatieavonden en Ontwerptracébesluit A13/A16 ter inzage gelegd

Minister Schultz Van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op vrijdag 25 september 2015 het ontwerptracébesluit A16 Rotterdam ter visie gelegd. Tot en met donderdag 5 november kunnen belanghebbenden een inspraakreactie indienen. InHillegersberg heeft reeds een poging ondernomen om de stukken van de OTB te ontvangen. Het zijn veel documenten en deze kunt u downloaden via: platformparticipatie.nl. 
 • Aangemaakt op .

Zienswijze OTB A13/A16 InHillegersberg

InHillegersberg heeft een zienswijze ingediend op het ontwerptracébesluit voor de nieuwe  verbinding A13/A16. Die reactie richt zich vooral op de komst van een tunnel door het Lage Bergse Bos. De volledige tekst van de ingediende zienswijze staat hieronder. Bewonersorganisatie InHillegersberg vertegenwoordigt 5000 huishoudens in de wijken Molenlaankwartier en Oud Hillegersberg. Namens de bewoners dient het bestuur van de Bewonersorganisatie de volgende zienswijze op het OTB  A13-A16 in.
 • Aangemaakt op .

Woensdagvond 25 mei Manifest duurzame inpassing Rotterdam

Graag nodigen we u uit om met elkaar te praten over hoe we de Tweede Kamer kunnen overtuigen de A16 Rotterdam beter in te passen. Daarbij hebben we vooral (maar niet alleen) het oog op groene en recreatieve waarden.
 • Aangemaakt op .

Veel steun voor schilderactie van Saldo010 voor duurzamer aanleg A13/A16

Een enorm schilderij, waar iedereen aan mee kan verven. Dat is de kleurrijke actie die Saldo010 op 23 juni 2016 organiseert bij de Tweede Kamer. De actie moet de Tweede Kamer ervan overtuigen dat de aanleg van de snelweg A13/A16 bij Rotterdam en Lansingerland beter kan en moet. Saldo010 krijgt voor de actie veel steun van belangenorganisaties.
 • Aangemaakt op .

Bewonersavond en ALV op 27 juni

Graag nodigen we u uit onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 27 juni 20.00 uur,  Argonautenweg 23 te Rotterdam. De agenda ALV 27 juni 2016, notulen ALV 25 juni 2015, jaarverslag 2015 concept en
 • Aangemaakt op .

Presentaties tijdens bewonersavond en ALV

Paul Scheublin praatte ons bij over de laatste stand van zaken A13A16. De aanwezigen hebben zeer geïnteresseerd toegehoord. Er werden kritische vragen gesteld en beantwoord. Eindconclusie was dat er goede resultaten zijn behaald bij het zoeken naar de beste inpassing van de weg in onze wijken en dat de weg nu op basis van het actuele tracébesluit zal worden aanbesteed. Rijkswaterstaat liet baanbrekend onderzoek uitvoeren naar de gevolgen voor grondwater voor de wijk. Lees
 • Aangemaakt op .

Toelichting op het hydrologisch onderzoek A13/A16

Bij A13/A16 planning wordt al in een vroeg stadium rekening gehouden met het effect op het grondwater dat in veel wijken van Hillegersberg nu al te laag staat (Kleiwegkwartier en Oud Hillegersberg). Hiertoe is in opdracht van RWS een grondig onderzoek uitgevoerd door de ingenieursbureaus Witteveen en Bos en Arcadis naar de bodemkundige en waterhuishoudkundige situatie van de ruime omgeving van de nieuwe weg. Dit grondige onderzoek is baanbrekend in het Rotterdamse! 
 • Aangemaakt op .

Informatiepunt A16 Rotterdam

In de loop van dit jaar worden op verschillende locaties Informatiepunten A16 Rotterdam ingericht. Dit onder meer in de stadswinkel aan de Argonautenweg. De Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek heeft het initiatief hiervoor genomen. Rijkswaterstaat heeft de verdere ontwikkeling en uitvoering naar zich toegetrokken en zorgt voor gelijke informatiepunten in het gemeentehuis van Lansingerland en buurtcentrum Romeynshof in Ommoord. Half maart gaat het informatiepunt in onze...
 • Aangemaakt op .

Uitspraak Raad van State A16 Rotterdam

Vandaag heeft de Raad van State het besluit gepubliceerd en de afdeling bestuursrechtspraak heeft de bezwaren ongegrond verklaard, op één na, maar dat leidde niet tot aanpassing van het Tracébesluit. Dat is jammer en daarmee is er gedaan wat er kon. Door deze uitspraak is er geen verder beroep meer mogelijk.
 • Aangemaakt op .

Uitnodiging 6 januari boswandeling door het Lage Bergse Bos

Graag nodigen wij u uit voor een wandeling door het Lage Bergse Bos op zondag 6 januari om 14:30 uur bij het Familierestaurant Bergsche Plas. Afgelopen jaren hebben wij u regelmatig geinformeerd over de aanleg van de nieuwe snelweg A16 Rotterdam.
 • Aangemaakt op .

Uitnodiging 6 januari boswandeling door het Lage Bergse Bos

Graag nodigen wij u uit voor een wandeling door het Lage Bergse Bos op zondag 6 januari om 14:30 uur bij het Familierestaurant Bergsche Plas. In dit gebied worden vanaf februari heel veel bomen gekapt voor de aanleg van de nieuwe rijksweg A16 Rotterdam en vanwege de ingrijpende essentaksterfte. Om nog even van de huidige staat van het bos te genieten en om uit te leggen wat er gaat gebeuren, organiseert bewonersorganisatie InHillegersberg op zondag 6 januari een boswandeling door het Lage Bergse Bos.
 • Aangemaakt op .
InHillegersberg homepage
Copyright © 2020 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians